Mogučnost za zapošljavanje

Naslov Organak Status Poslednji rok Broj konkursa Downlodiraj
KANDIDATËT QË KANË KALUAR TESTIN ME SHKRIM Pozita: Zyrtar/e Administrativ/e SKGJK Sudski savet Kosova closed 11/09/2018 1 Uspešni kandidat
RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE Gjykata Themelore në Prishtinë Pozita Zyrtar për Operativë dhe Siguri Osnovni Sud Pristina closed 08/09/2018 Uspešni kandidat
Gjykata Themelore në Prishtinë Lista e kandidatëve të cilet kanë kaluar testin me shkrim pozita Zyrtar Ligjor Osnovni Sud Pristina closed 07/09/2018 Uspešni kandidat
Lista e kandidatëve që plotësojnë dhe nuk i plotësojn kushtet për test me shkrim Zyrtar/e Administrativ/e SKGJK Sudski savet Kosova closed 07/09/2018 1 Uspešni kandidat
Renditja përfundimtare e kandidatëve Gjykata Themelore në Prishtinë Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional Osnovni Sud Pristina closed 01/09/2018 24 Uspešni kandidat
Njoftim për zgjatjen e afatit të konkursit Nr.05/2018 Gjykata Themelore Ferizaj Osnovni Sud Uroševac open 03/09/2018 Konkursi
Njoftim për anulimin e Konkursit 05/2018 Gjykata Themelore Pejë Osnovni Sud Peč closed 24/08/2018 n/a
RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE Gjykata Themelore në Prishtinë Titulli i pozitës Projekti GIZ - Bashkëpuntor Profesional\Projekti GIZ Osnovni Sud Pristina closed 24/08/2018 5 Uspešni kandidat
Zavrsni radosled kandidata Osnovni Sud u Mitrovici Naziv radnog mesta Viši Referent Osnovni Sud Mitrovica closed 24/08/2018 2 Uspešni kandidat
Renditja përfundimtare e kandidatëve Pozita Zyrtar Ligjor Zyra e Prokurorit Disiplinor (ZPD) Sudski savet Kosova closed 24/08/2018 3 n/a