Mogučnost za zapošljavanje

Naslov Organak Status Poslednji rok Broj konkursa Downlodiraj
Njoftim për anulimin e Konkursit Nr.05/2018 pozita Udhëheqës i Zyrës për Menaxhimin e Lëndëve Gjykata Themelore Ferizaj Osnovni Sud Uroševac closed 19/11/2018 1 Uspešni kandidat
Njoftim për përzgjedhjen e kandidatit per pozitën Referent Gjykata Themelore Ferizaj Osnovni Sud Uroševac closed 19/11/2018 1 Uspešni kandidat
Lista e Kandidatëve që i plotësojnë dhe nuk i plotësojnë kustet për listën e ngushtë Pozita Zyrtar Ligjor SKGJK Sudski savet Kosova closed 19/11/2018 Uspešni kandidat
Osnovni sud u Peć Raspisuje Konkurs Br. 9/2018 Osnovni Sud Peč open 29/11/2018 1 Konkursi
Vrhovni sud Republike Kosovo objavljuje sledeći KONKURS Br. 11/2018 Vrhovni Sud open 27/11/2018 5 Konkursi
Osnovni sud u Peć Raspisuje Konkurs Br. 8/2018 Osnovni Sud Peč open 23/11/2018 3 Konkursi
Osnovni Sud u Đakovici objavljuje KONKURS Br.8/2018 Osnovni Sud Djakovica open 21/11/2018 1 Konkursi
OSNOVNI SUD U GNJILANU Objavljuje Konkurs Br.2/2018 Osnovni Sud Gnjilane open 21/11/2018 9 Konkursi
OSNOVNI SUD U GNJILANU Objavljuje Interni Konkurs Br.3/2018 Osnovni Sud Gnjilane open 13/11/2018 2 Konkursi
Anulimi i Konkursit 03/2018 Gjykata Themelore Gjakovë Osnovni Sud Djakovica open 02/11/2018 Konkursi