Këshilli Gjyqësor i Kosovës

Vendimet e Këshillit
Të gjitha vendimet e Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Vendimet dhe Statistikat Disiplinore
131
Shih Vendimet dhe Statistikat Disiplinore
Aktgjykimet
112949
Mekanizmi i Përcjelljes së Rasteve Individuale
Platforma për të dhënat e Hapura
Mundësi Punësimi
Vende të lira pune
Rezultatet e Vlerësimit Online të Gjykatave
Në grafikonet më poshtë paraqesim rezultatet e vlerësimit online nga faqet e gjykatave. Rezultati paraqet të gjitha përgjigjet e plotësuara nga të gjithë respondentët që janë përgjigjur “pajtohem” në pyetësorët në uebfaqen e gjykatës përkatëse.