Mogučnost za zapošljavanje

Naslov Organak Status Poslednji rok Broj konkursa Downlodiraj
Renditja Përfundimtare e kandidatëve Gjykata Themelore Prishtinë Zyrtar për Përkthime – projekti me UNDP Osnovni Sud Pristina closed 15/02/2019 n/a
Osnovni Sud u Uroševcu Objavljuje Konkurs Br.01/2019 Osnovni Sud Uroševac open 28/02/2019 40 Konkursi
Njoftimi i Kandidatëve të përzgjedhur në listën e Ngushtë Dhoma e Posacme e Gjykatës Supreme Pozita Zyrtar Personelit Vrhovni Sud closed 12/02/2019 Uspešni kandidat
Njoftimi për anulimin e Pozitës Zyrtar Ligjor Gjykata Themelore Pejë Dega Klinë Ogranak Sud Klina closed 11/02/2019 Uspešni kandidat
Osnovni Sud u Mitrovici objavljuje: Konkurs Br. 1/2019 Osnovni Sud Mitrovica open 22/02/2019 60 Konkursi
Vrhovni sud Republike Kosovo objavljuje Konkurs Br. 01/2019 Vrhovni Sud open 09/02/2019 1 Konkursi
Renditja Përfundimtare Pozita Praktikant Gjykata e Apleit Apelacioni Sud closed 07/02/2019 Uspešni kandidat
Renditja Përfundimtare Pozita Zyrtare Administrative SKGJK Sudski savet Kosova closed 07/02/2019 Uspešni kandidat
GJYKATA THEMELORE PRISHTINË Rishpall: Konkurs Nr.03/2019 Osnovni Sud Pristina open 08/02/2019 1 Konkursi
Renditja përfundimtare e kandidatëve Gjykata e Apelit – Divizioni i Gjykates së Apelit Mitrovicë Zyrtar për Perkthime Shqip/Serbisht Sudski savet Kosova closed 05/02/2019 Uspešni kandidat