Njoftim për media

Njoftim për media

Komisioni për rekrutim të gjyqtarëve i Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGjK), në pajtim me nenin16 të Rregullores 5/2016 për rekrutimin, provimin, emërimin dhe riemërimin e gjyqtarëve, më datë 15 tetor 2016 mbajti testin kualifikues për gjyqtarë.

Këtij testi iu nënshtruan gjithsej 176 kandidatë, prej tyre 75 e kaluan këtë test me sukses, ndërsa 101 kandidatë nuk kanë arritur pikat  e mjaftueshme për kualifikim të mëtutjeshëm.

Shkarko listën e kandidatëve