Mbahet takimi i 326-të i KGJK-së

Mbahet takimi i 326-të i KGJK-së

Prishtinë, 30 maj 2024 – Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK), ka vazhduar takimin e 326-të me radhë, me ç’rast janë diskutuar pikat sipas rendit të ditës.

KGJK ka miratuar:

 • Rregulloren për klasifikimin e vendeve të punës për nëpunësit civil në administratën e sistemit gjyqësor;
 • Vendimin për kompensimin mujor të anëtarëve të Komisionit për vlerësimin e performancës së gjyqtarëve; vendimin për kompensimin mujor të anëtarëve të Komisionit për kompensimin e dëmit të personave të dënuar ose të arrestuar pa arsye; vendimin për kompensimin mujor të anëtarëve të Panelit për Lirim me Kusht si dhe vendimin për kompensimin mujor të Komisionerit për mbikëqyrjen e procesit të përgjimeve të komunikimeve elektronike;
 • Rregulloren për procedurën disiplinore për nëpunësit në administratën e sistemit gjyqësor;
 • Rregulloren për themelimin e marrëdhënies së punës me kontratë për një periudhë të caktuar në administratën e sistemit gjyqësor;
 • Rregulloren për orarin e punës dhe pushimet në administratën e sistemit gjyqësor;
 • Rregulloren për transferimin e nëpunësve në administratën e sistemit gjyqësor;
 • Rregulloren për metodën elektronike të  përzgjedhjes së administratorit të falimentimit;
 • Udhëzuesin për normën e punës së bashkëpunëtorit profesional;
 • Propozimin e Komisionit për Buxhet, Financa dhe Personel, lidhur me pagesën e diferencës në pagë për gjyqtarët e:
  • Dhomave së Shkallës së Parë të Gjykatës Komerciale;
  • Departamentit Special;
  • Departamentit të Krimeve të Rënda;
  • Departamentit për të Mitur;
  • Departamentit Administrativ dhe
  • Divizonit për Kundërvajtje;
 • Emërimin e gjyqtarit të Gjykatës Supreme, Zenel Leku, në pozitën Kryesues i Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa;
 • Emërimin e anëtarëve në Komisionin për Vlerësimin e Performancës së Gjyqtarëve, nga radhët e Gjykatës Supreme, Gjykatës së Apelit dhe gjykatave themelore;
 • Propozimin e listës me mentorë për Akademinë e Drejtësisë, për gjyqtarët me mandat fillestar të cilët do të ushtrojnë funksionin e tyre në Gjykatën Komerciale dhe gjykatat themelore;
 • Shpalljen e konkursit për pozitën gjyqtar mbikëqyrës në Gjykatën Themelore në Prizren, dega në Dragash, si dhe caktuan komisionin vlerësues për intervistimin, vlerësimin dhe rekomandimin e kandidatëve;
 • Caktimin e Aziz Sylejmani, në pozitën ushtrues i detyrës së Administratorit të Gjykatës Themelore në Ferizaj, nga data 3 qershor 2024 deri në një vendim tjetër të KGJK-së;
 • Anulimin e konkurseve për administratorë në Gjykatën Komerciale, Gjykatën Themelore në Prizren, Gjykatën Supreme, Gjykatën Themelore në Pejë dhe Gjykatën Themelore në Gjilan, të shpallura me vendim të KGJK-së, deri në miratimin e Rregullores së re për Procedurën e rekrutimit për zgjedhjen dhe themelimin e marrëdhënies së punës për administratorët e gjykatave;
 • Listën shtesë për emërimin e 17 gjyqtarëve porotë, në disa gjykata themelore me degë përkatëse;
 • Themelimin e grupit punues për Sistemin Elektronik për Menaxhimin e Lëndëve;
 • Shpalljen e konkursit për certifikim dhe emërim për përkthyes dhe/apo përkthyes dhe interpretë gjyqësorë për çiftet e gjuhëve:
  • Shqip – Serbisht dhe anasjelltas;
  • Shqip – Anglisht dhe anasjelltas;
  • Serbisht – Anglisht dhe anasjelltas;
  • Shqip – Boshnjakisht dhe anasjelltas;
  • Shqip – Kroatisht dhe anasjelltas;
  • Shqip – Gjuha Rome dhe anasjelltas;
  • Serbisht – Gjuha Rome dhe anasjelltas;
  • Shqip – Turqisht dhe anasjelltas;
  • Shqip – Gjermanisht dhe anasjelltas;
  • Shqip – Frëngjisht dhe anasjelltas;
  • Shqip – Italisht dhe anasjelltas dhe
  • Shqip – Arabisht dhe anasjelltas.
 • Themelimin e komisioneve përzgjedhëse për testimin dhe vlerësimin e kandidatëve;
 • Ndryshimin dhe plotësimin e vendimit KGJK.nr.82/2022, sa i përket përbërjes së Komisionit përzgjedhës për zhvillimin e procedurave për certifikimin dhe emërimin e përkthyesve për 2 çifte të gjuhëve;
 • Listën e kandidatëve potencial për anëtarë të komisionit ad hoc.