Njoftim për konsultim publik, për projekt – Rregulloren Nr. X/2023 për Përdorimin e Sistemit për Menaxhimin Informativ të Lëndëve.

Njoftim për konsultim publik, për projekt – Rregulloren Nr. X/2023 për Përdorimin e Sistemit për Menaxhimin Informativ të Lëndëve.

Njoftim për konsultim publik, për projekt – Rregulloren Nr. X/2023 për Përdorimin e Sistemit për Menaxhimin Informativ të Lëndëve.

Këshilli, respektivisht Komisioni për Çështje Normative me qëllim të përmirësimit të nivelit të transparencës dhe duke konsideruar të rëndësishëm kontributin e secilit/ës, Këshilli fton të gjithë profesionistët e interesuar që të paraqesin komentet apo sugjerimet e tyre, për përmirësimin e draftit të kësaj rregullore.

Për informata më të hollësishme, rreth afatit të konsultimit, mënyrës se ku mund të dërgohen komentet dhe sugjerimet, si dhe draftin e rregullores mund të gjeni memorandumin shpjegues në likun e më poshtëm:

Shkarko Memorandumin Shpjegues

Ndërsa, draftin e rregullores për dhënie të komenteve dhe sugjerimeve nga ana e profesionistëve të interesuar mund të gjeni në linkun e më poshtëm

Shkarko Draft Regulloren