NJOFTIM

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për certifikim si ekspert gjyqësor, sipas konkursit të shpallur nga KGJK me datë 27 dhjetor 2022, se në bazë të ligjit nr.08/L-191 për Ekspertët Gjyqësor, i cili hyri në fuqi me datë 01.08.2023, kjo kompetencë për certifikimin e ekspertëve gjyqësor i kalon Ministrisë së Drejtësisë.

Aplikacionet e kandidatëve pjesëmarrës sipas konkursit të lartëcekur me dokumentacionin përcjellës dhe pagesa e kryer nga ana e çdo kandidati pjesëmarrës, KGJK do ti dorëzoj në Ministrinë e Drejtesise si institucion përgjegjës.

Kandidatët të cilët kanë tërhequr fletëpagesën (taksen prej 50 euro), dëshminë mbi pagesën e kryer mund ta dorëzojnë në KGJK deri me datë 15.09.2023.

Pas datës 15.09.2023 çdo komunikim nga ana e kandidatëve të bëhet me Ministrinë e Drejtësisë si institucion kompetent për certifikimin e ekspertëve.