Strategjia e Komunikimit e Kёshillit Gjyqёsor tё Kosovёs 2022-2024

Strategjia e Komunikimit e Kёshillit Gjyqёsor tё Kosovёs 2022-2024

Strategjia e Komunikimit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës 2022 – 2024, ka për synim rritjen e besimit dhe mirëkuptimit të publikut, rritjen e ndërgjegjësimit të publikut për reformat në gjyqësor si dhe përmirësimin e koordinimit dhe komunikimit të brendshëm.

Strategjia e Komunikimit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës 2022 – 2024, ka për synim rritjen e besimit dhe mirëkuptimit të publikut, rritjen e ndërgjegjësimit të publikut për reformat në gjyqësor si dhe përmirësimin e koordinimit dhe komunikimit të brendshëm.

Synimi i përgjithshëm i kësaj Strategjie, është të ofrojë një udhërrëfyes nëpërmjet të së cilit gjyqësori i Kosovës do të rrisë besimin e qytetarëve, të krijojë mirëkuptim lidhur me qasjen e qytetarëve në drejtësi dhe të sigurojë që gjyqësori mbetet i angazhuar me qytetarët për të kuptuar dhe adresuar më mirë sfidat me të cilat përballen.

Mësoni më shumë rreth kësaj Strategjie, përmes videos të realizuar nga projekti i USAID – Projekti i Drejtësisë.