Održava se 247. sastanak SSK-a

Održava se 247. sastanak SSK-a

Priština, 19.02 2021. – Sudski savet Kosova (SSK), je održao svoj 247. po redu sastanak, pod rukovodstvom predsedavajućeg, Skender Çoçaj, i ovim povodom su razgovarali i usvojili tačke prema dnevnom redu.

Sastanak je počeo sa obaveštenjem u vezi sa završetkom mandata dvoje člana Saveta, sudije Manushe Karaqi i sudije Muhamet Rexha, kojima se predsedavajući, u ime Saveta, zahvalio na njihovom radu i zalaganju.

Članovi SSK-a, odobrili su obaveštenje Departmana opšte administracije- SSSK-a, za penzionisanje sudije Apelacionog suda, Milan Bigović, sudije Osnovnog suda u Prištini, Murat Paçarada, i sudije u Osnovnom sudu Peć, ogranak u Dečane, Nexhat Musaj.

Savet nakon glasanja izabrao je sudiju Qerim Ademaj za položaj zamenika predsedavajućeg SSK-a i odredio je datum 10.mart 2021.godine kao dan za održavanje izbora za članove SSK-a, iz redova sudija Vrhovnog suda i Apelacionog suda. Takođe. Savet je usvojio oblik glasačkog listića ,spisak kandidata, spisak  sudija sa pravom glasa kao i izveštaje komisija.

Tokom sastanka, Savet je imenovao sudiju Shpresa Hasaj – Hyseni, kao redovnog člana Odbora za uslovni otpust iz redova sudija Osnovnog suda u Prištini kao i odobrio je spisak predloženih kandidata za mentore, u vezi sa početnom obukom za novoimenovane sudije, koja će biti poslata u Akademiji pravde.

U nastavku ovog sastanka, Savet je odredio sudiju Drilon Haraqia, potpredsednik Osnovnog suda u Đakovici. Nakon razmatranja i analiziranja, Savet je odbio zahteve dvoje sudija za premeštaj u dotičnim sudovima pošto sudije o kome je reč su sa početnim mandatom.

Ispred članova Saveta, direktor Jedinice za sudsku inspekciju Hydajet Hyseni, izveštavao o aktivnostima ove jedinice za 2020.godinu.Među ostalom Savet je odlučio za objavljivanje slobodnih mesta za izbor članova Komisije za ocenjivanje učinka, kao i formirao je  komisiju ad-hoc za razmatranje dokumentacije kandidata.

Takođe, tokom sastanka izabran je nadzorni sudija u Osnovnom sudu Gnjilane, ogranak u Vitini, sudija Alush Sinani, Osnovni sud Priština, ogranak Gračanica  sudija Mitra Dimić, i osnovni sud Uroševac, ogranak  Štrpce sudija …

SSK, odobrio je zahtev Komisije za Obuke SSK-a, za odlaganje roka do juna 2021.godine, za pohađanje obavezne obuke u Akademiji pravde kao i predlog Opšteg direktora Sekretarijata SSK-a, Shkelzen Maliqi, , kako bi se utvrdila formula za raspodelu radnih mesta pomoćnog osoblja prema budžetskim mogućnostima za 2021.godinu. i ovlastio je pripremu plana osoblja prema formuli i budžetskim mogućnostima.

Na kraju, Savet je obradio dva (2) disciplinska slučaja protiv sudija.