Posredovanje pruža građanima novu alternativu za rešavanje njihovih sukoba i nesporazuma, bez pribegavanja sudskom postupku, po mnogo nižim troškovima i za mnogo kraće, transparentno vreme, gde strane same odlučuju o donošenju odluka, rešavanju pitanja i poboljšanju odnosa.

Vrlo često ljudi misle da je najuobičajeni i najčešći oblik rešavanja nesporazuma upućivanje na sud koji donosi sudsku odluku o slučaju, sprovođenjem zakonskih postupaka.

Međutim, ne mora se svaki nesporazum rešavati na sudu. Strane u nesporazumu često mogu rešiti svoje razlike putem posredovanja i izbegavanjem sudskih postupaka.

Posredovanje
Zakonodavstvo
Posrednici
Usluge
Statistike
Linkovi ustanova

Posredovanje

 • Šta je posredovanje?
 • Načela posredovanja
 • Sporovi koji se mogu rešiti putem posredovanja:
 • Kako se pokreće postupak posredovanja?
 • Kako se odvija postupak posredovanja?
 • Trajanje postupka posredovanja?
 • Ko može biti posrednik i koja je njegova uloga?
 • Pravno dejstvo sporazuma postignutog posredovanjem?
 • Koliko posredovanje košta?
 • Kako se mogu odabrati posrednici?
 • Zašto treba odabrati posredovanje za rešavanje spora?
 • Istorijat posredovanja na Kosovu

Šta je posredovanje?

Posredovanje je alternativni postupak (metoda) rešavanja sporova, zakonom uređena vansudska aktivnost, koju stranke dobrovoljno sprovode. U postupku posredovanja ne postoji sudija koji će doneti odluku o predmetu, već odluku donose same stranke, pri čemu stranke u sporu biraju jedno ili više nepristrasnih lica (posrednika) koji će pomoći strankama u postizanju obostrano zadovoljavajućeg rešenja spora, na mnogo brži, lakši i jeftiniji način nego u sudskim postupcima.

Načela posredovanja

Slobodna volja stranaka - Postupak posredovanja se odvija slobodnom voljom stranaka, izražava se usmeno i pismeno, u skladu sa važećim zakonodavstvom.

Ravnopravnost stranaka - U postupku posredovanja strane su ravnopravne i imaju prava i obaveze u skladu sa važećim zakonodavstvom.

Nepristrasnost i nezavisnost - Posrednik je u potpunosti nezavisan i nepristrasan tokom vođenja postupka posredovanja.

Privatnost i poverljivost - avnost se u postupku posredovanja isključuje. Postupak posredovanja je poverljive prirode. Izjave i sve ostale informacije u vezi sa postupkom posredovanja se ne mogu koristiti kao dokaz u bilo kojem drugom postupku bez saglasnosti stranaka. Posrednik, stranke i njihovi zastupnici su dužni da čuvaju poverljivost postupka posredovanja, izuzev ukoliko su se stranke drugačije dogovorile. Sporazum o posredovanju se, uz saglasnost strana može objaviti u skladu sa važećim zakonodavstvom.

Sporovi koji se mogu rešiti putem posredovanja:

Odredbe Zakona o posredovanju se primjenjuju na postupak posredovanja u spornim pravnim odnosima subjekata u pravno-imovinskim, privrednim, porodičnim, radnim odnosima, drugim predmetima sporova imovinskog prava, kao što su prava koja se odnose na sticanje imovinskog prava putem ugovornih odnosa ili sticanje putem nasledstva, stečajnih postupaka, drugih građanskih, upravnih i krivičnih odnosa, u kojima stranke mogu slobodno raspolagati svojom slobodnom voljom, ukoliko posebnim zakonom nije predviđena isključiva odgovornost suda, tužilaštva ili nekog drugog nadležnog organa.

Posredovanje i postupak posredovanja se ne odnose na predmete koji uključuju nasilje u porodici, u skladu sa Zakonom o borbi protiv nasilja u porodici ili bilo kojim sporom za koji je predviđena isključiva odgovornost suda ili nekog drugog nadležnog organa.

Posredovanje se u oblasti krivičnog prava primenjuje u predmetima kada se predviđa novčana kazna i kazna zatvora do tri (3) godine.

Posredovanje se primenjuje na odnose raznih spornih priroda, ali se ne ograničava na vrste sporova navedenim u sledećim spiskovima.

Obavezno posredovanje e vrsta postupka upućivanja samo od strane sudova i važi samo na određene vrste porodičnog i imovinskog prava. U takvim slučajevima, ukoliko sudija, po svom nahođenju, veruje da se spor može rešiti posredovanjem, on će naložiti strankama da održe početni sastanak sa posrednikom i razgovaraju o tome da li će stranke pokušati posredovanje u sporu. Strane su slobodne da odbiju posredovanje nakon početnog sastanka sa posrednikom. Međutim, ukoliko stranke odluče da ne pokušavaju sa posredovanjem, moraju pokušati najmanje 30 dana od dana kada je sudija uputio predmet na posredovanje, pre nego što se sudski postupak nastavi.

Vrste sporova za koje se sprovodi obavezno posredovanje su:

 • sporovi iz porodičnih odnosa u vezi sa predmetima alimentacije,
 • starateljstvo,
 • kontakti i staranje o detetu,
 • podela zajedničke bračne imovine,
 • imovinski sporovi koji se odnose na prava i obaveze iz prava servituta,
 • naknada eksproprisane imovine.

Pogodni predmeti za posredovanje iz građanskog prava

Primena posredovanja u građanskim predmetima predstavlja jedan od najprikladnijih predmet za posredovanje. U takvim slučajevima u kojima ne postoji ograničenje, stranke imaju mogućnost da direktno pristupe kancelarijama za posredovanje ili posrednicima kako bi rešili svoj spor bez potrebe da se obrate sudu. Međutim, čak i ukoliko se predmeti već nalaze na sudovima, stranke imaju mogućnost da spor reše posredovanjem, tako što će sudiji predložiti da slučaj uputi na posredovanje.

Sporni odnosi u građanskim odnosima mogu da bud ali nisu ograničeni na:

 • Sporovi o sticanju i imovinskog prava na pokretne i nepokretne stvari
 • Sporovi zbog nepoštovanja prava preče kupovine
 • Sporovi o suvlasništvu
 • Sporovi o zajedničkom vlasništvu
 • Sporovi o državini i suvlasništvu
 • Sporovi zbog smetanja državine
 • Sporovi o međusobnim pravnim odnosima vlasnika građevinskih jedinica
 • Sporovi zbog susednog prava, kao što su: obaveza o staranju, pomešanje granice, označavanje i postavljanje granice, drvo na granici, emisije, plodovi, grane i korenje, neophodan ulaz za uzimanje životinja, neophodan prolaz, pravo na prolaz za zgrade, privremeno korišćenje nepokretne imovine suseda, rušenje zgrade, izgradnja preko granične linije, opasno iskopavanje, protok vode.
 • Sporovi oko zaštite imovine, kao što su: zahtev vlasnika za povraćaj stvari od posednika bez prava na državinu, zahtev vlasnika protiv posednika u poverenju, zahtevi posednika u poverenju od vlasnika, zahtevi vlasnika protiv posednika u nepoverenju, zahtevi posednika protiv vlasnika u nepoverenju, zahtev za uklanjanje i ne-ponavljanje ugrožavanje imovine i bilo kakvo ugrožavanje državine ili korišćenja imovinskog prava na stvari.
 • Sporovi oko službenosti
 • Sporovi o pravu na izgradnju
 • Sporovi zbog nepoštovanja ili delimičnog poštovanja ugovora
 • Sporovi o nadoknadi materijalne i nematerijalne štete
 • Sporovi o nagradi u obliku novčane rente
 • Sporovi o pravu na stanovanje
 • Sporovi zbog upravljanja imovinom deteta od strane jednog roditelja, kojem je poveren odgoj i vaspitanje deteta
 • Sporovi zbog ličnih i imovinskih posledica između supružnika nakon raskida braka
 • kao i drugi sporovi koji se smatraju pogodnim za posredovanje.

Pogodni predmeti za posredovanje iz prava na rad

Sporovi iz radnog odnosa se mogu uputiti u postupak posredovanja prema proceni suda i uz saglasnost strana u sporu. Neki od predmeta iz radnog odnosa koji se mogu uputiti, ali nisu ograničeni, za rešavanje posredovanjem su:

 • sporovi zbog diskriminacije na radnom mestu po bilo kojoj osnovi i mobing
 • sporovi o nadoknadi plata
 • sporovi o nadoknadi beneficija i drugih naknada na radnom mestu na osnovu ravnopravnog tretmana zaposlenih
 • sporovi o nadoknadi materijalne i nematerijalne štete zbog povreda na radnom mestu, uključujući gubitak zarade i rentu
 • kao i drugi sporovi koji se smatraju pogodnim za posredovanje.

<Pogodni predmeti za posredovanje iz trgovinskog prava /p>

Trgovinski sporovi se mogu uputiti u postupak posredovanja prema proceni suda i uz saglasnost strana u sporu. Neki od trgovačkih sporova koje se mogu uputiti, ali nisu ograničeni, za rešavanje posredovanjem su:

 • Sporovi uzrokovani od poštene ili nepoštene konkurencije
 • Sporovi zbog nepoštovanja trgovinskih ugovora sklopljenih između fizičkih i pravnih lica (osim javnih ugovora)
 • Sporovi koji proizilaze iz funkcionisanja i rada privrednih društava. Ova kategorija uključuje sve nesporazume koji nastaju iz odlučivanja u njihovim upravnim organima ili oni koji proizilaze zbog partnerskih odnosa / akcionari.
 • Sporovi o nadoknadi materijalne i nematerijalne štete
 • Sporovi o ugovoru o osiguranju
 • Sporovi koji proizlaze iz ugovora o kreditu (reprogramiranje, nezakonita kamatna stopa, bankarske garancije)
 • Sporovi zbog trgovačkih marki
 • kao i drugi sporovi iz trgovinskog prava koji se kvalifikuju kao pogodni za posredovanje.

Pogodni predmeti za posredovanje iz upravnog prava

Sporovi iz upravnog prava se mogu uputiti u postupak posredovanja prema proceni suda i uz saglasnost strana u sporu. Kategorija predmeta/ upravnih sporova koje se mogu uputiti, ali nisu ograničeni, za rešavanje posredovanjem su:

 • Slučajevi koji se odnose na izvršenje upravnog akta ili rokove za izvršavanje pojedinačnih obaveza.
 • Pitanja koja se odnose na tužbene zahteve koji su podneti sa glavnim tužbenim zahtevom kao dodatni zahtevi za povraćaj uzetih stvari ili nadoknadu štete.
 • Sporovi o visini nadoknade štete, odricanja od nadoknade štete, rokovi za povraćaj stvari, odricanja od povraćaja stvari itd.
 • kao i drugi upravni predmeti koji se procenjuju kao pogodni za posredovanje

Pogodni predmeti za posredovanje iz krivičnog prava

U oblasti krivičnog prava, za krivična dela koja su kažnjiva novčanom kaznom i/ili zatvorom do tri godine (izuzev slučajeva nasilja u porodici), koja su, pre podizanja optužnice, a prema proceni tužioca, prikladna da se upute na postupak posredovanja, a nakon podizanja optužnice se, prema proceni sudije, na predlog tužioca ili na predlog/uz saglasnost oštećene stranke i optuženog da svoj slučaj reše postupkom posredovanja, slučaj upućuje na posredovanje.

Krivična dela predviđena Krivičnim zakonikom Republike Kosovo, koja se mogu smatrati prikladnim da se upute na posredovanje su:

 • Pretnja, član 181. stav 1. i 2. KZRK-a
 • Uznemiravanje, član 182. stav 1.
 • Napad, član 184. stav 1.
 • Laka telesna povreda, član 185. stav 1.
 • Učestvovanje u tuči, član 187.
 • Prinuda, član 192. stav 1.
 • Povreda prava na štrajk, član 221.
 • Zloupotreba prava na štrajk, član 222.
 • Krađa usluga, član 314.
 • Zloupotreba tuđe imovine, član 318.
 • Uzimanje u posed pokretne imovine, član 319.
 • Šumska krađa, član 349.
 • Uništavanje, oštećenje ili uklanjanje javnih instalacija, član 357. st. 2.
 • Neotklanjanje opasnosti, član 362.
 • Ugrožavanje javnog saobraćaja, član 370. stav 1.
 • Neučestvovanje u otklanjanju opšte opasnosti, član 405.
 • Skidanje ili oštećenje službenih pečata ili oznaka, član 406.
 • Oduzimanje ili uništenje službenih pečata ili spisa, član 407.
 • Samovlašće, član 410. stav 1.
 • kao i druga krivična dela koja se smatraju pogodna za posredovanje.

Kako se pokreće postupak posredovanja?

Postupak posredovanja mogu pokrenuti stranke, sud, tužilaštvo ili nadležni upravni organ, u skladu sa važećim zakonodavstvom.

Pokretanja od strane stranaka je kada stranke samoinicijativno i dobrovoljno zahtevaju da svoj spor/nesporazum reše posredovanjem, bez pokretanja sudskog postupka.

Pokretanja od strane suda, tužilaštva ili nadležnog organa je kada se predmet nalazi/podnet je nekoj od ovih ustanova, stranke se upućuju da pokušaju posredovanjem i nadležna ustanova slučaj upućuje na posredovanje. I kada je postupak posredovanja započeo, svaka od stranaka se, u bilo kom trenutku, može povući sa posredovanja.

Kako se odvija postupak posredovanja?

Posredovanje se obavlja uz pomoć trećeg kvalifikovanog i nepristrasnog lica, koje biraju same stranke, a koje je posrednik licenciran od strane Ministarstva pravde. Smatra se da je postupak posredovanja službeno započeo u danu kada stranke i posrednik (posrednici) potpisuju sporazum o početku postupka posredovanja. Nakon potpisivanja sporazuma o posredovanju, stranke i posrednik odrediće datum i vreme za održavanje posredničkih sednica. Postupke za posredovanje se odvijaju i odlučuju od stranaka. Posredniku je dozvoljeno održavanje osvojenih sastanaka sa svakom strankom, ako on ili ona smatra da bi to bilo u najboljem interesu nastavka postupka posredovanja. Posredniku je takođe dozvoljeno da predloži mogućnosti za rešavanje sporova, ali ne i konačno rešenje, o čemu se moraju dogovoriti stranke.

Trajanje postupka posredovanja?

Postupak posredovanja je mnogo brži od sudskog postupka.

Dok predmet može ostati nerešen godinama na sudovima, posredovanje može trajati 90 dana ili najviše 120 dana. Ako se dogovor ne može postići u okviru jedne ili više sesija, onda će se održati dodatne sesije so završetka predviđenog perioda od 90 ili 120 dana. Tokom ovog perioda, stranke u bilo kom trenutku mogu izabrati da prekinu postupak posredovanja i da se vrate sudskom postupku.

Ko može biti posrednik i koja je njegova uloga?

Posrednik je lice koje je, od Ministarstva pravde, dobilo sertifikat i licencu za posrednika. Građani mogu da provere u Javnom registru posrednika Ministarstva pravda, da li je jedna osoba licencirani posrednik. Ako se ne može pronaći u Javnom registru posrednika, onda ta osoba nije licencirani posrednik.

Posrednik igra važnu ulogu u procesu komunikacije i pregovaračkom procesu, orijentišući stranke ka pronalaženju najboljeg rešenja za njih. Posrednik olakšava ili pomaže strankama u sukobu da pronađu rešenje prihvatljivo za same strane, rešenje koje izražava slobodnu volju i nije nametnuto ili manipulisano, uz poštovanje važećeg zakonodavstva u postizanju sporazuma posredovanja. Posrednik nije nadležan da sam odredi uslove sporazuma ili da reši sukob prema sopstvenoj proceni.

Pravno dejstvo sporazuma postignutog posredovanjem?

Sporazum postignut između stranka u sporovima koje je uputio sud, nakon odobrenja od strane sudije koji je uputio, ima snagu izvršnog dokumenta.

Sporazum postignut između stranka u sporovima koje je uputilo tužilaštvo, nakon odobrenja od strane tužioca koji je uputio, ima snagu izvršnog dokumenta.

Za predmete pokrenute na sopstvenu inicijativnu, Sporazum koji stranke postižu posredovanjem, potpisivanjem Sporazuma od strane stranaka i posrednika, ima isto dejstvo kao što pravosnažna sudska odluka, ima snagu izvršnog dokumenta.

Koliko posredovanje košta?

Administrativnim uputstvom o naknadi posrednika se određuje iznos koji se, na osnovu vrste spora, treba nadoknaditi posledniku. /p>

Kako se mogu odabrati posrednici?

Posrednici se mogu izabrati dogovorom između obe stranke, ako se jedna stranka ne slaže sa posrednikom koji je druga stranka izabrala, može izabrati drugog posrednika iz Javnog registra posrednika koji je dostupan elektronskim putem.

Registar posrednika se prikazuje strankama u svakoj kancelariji za posredovanje u osnovnim sudovima i tužilaštvima.

Zašto treba odabrati posredovanje za rešavanje spora?

Jer posredovanje:

 • pruža Vam mnogo brže, jeftinije i transparentnije rešenje.
 • daje Vam mogućnost da sami donesete odluku o uslovima rešavanja sporova, bez uticaja i ne od strane sudije i advokata.
 • normalizuje i poboljšava odnose između stranaka i stvara prostor za nastavak budućnosti, postojanjem i održavanjem odnosa sa drugom strankom;
 • uspešno je u do 90% slučajeva;
 • izbegava formalnost presude;
 • za sporove koji mogu biti posredovani, Vi nemate potrebe da se unapred obratite sudu. Na taj način, izbegavajte čekanja u sudovima i olakšavate rad sudova.
 • sporazum postignut postupkom posredovanja predstavlja izvršnu titulu. „Izvršna titula” je dokument na osnovu kojeg se pokreće izvršni postupak; to znači da ako ste postigli sporazuma, neće vam biti potrebno da idete u sud za njegovo izvršenje.
 • stranke mogu, u bilo kojem trenutku, odustati od rešenja spora posredovanjem i pokrenuti sudski postupak;

Istorijat posredovanja na Kosovu

Tokom 2008. godine je, po prvi put u Republici Kosovo, usvojen Zakon o posredovanju, postavljajući prve temelje ka institucionalizaciji posredovanja kao pravnog postupka na Kosovu. Posredovanje su podržali razni donatori kao što su USAID, UNDP, CSSP itd., omogućavajući građanima lakši i brži pristup posredničkim uslugama.

Najpre su, tokom 2012. godine, posredovanje je počelo da se funkcionalizuje otvaranjem centara za posredovanje u Peći, Gnjilanu, Đakovici i Uroševcu, nastavljajući sa njihovim otvaranjem i u Prištini, Prizrenu i Mitrovici.

S ciljem samoodrživosti posredničkog sistema na kosovu, Sudski i Tužilački savet su tokom 2017. godine odredili nadležne službenike za upravljanje upućenim predmetima na postupak posredovanja u osnovnim sudovima i tužilaštvima.

Dok, novi Zakon o posredovanju, koji je stupio na snagu 2018. godine, je doneo inovaciju u proces posredovanja uključivanjem odredbi koje predviđaju službenike za posredovanje, otvaranjem kancelarija za posredovanje po Osnovnim sudovima i tužilaštvima, zatim odredbi koje se odnose na obavezno posredovanje i izvršivost sporazuma postignutih postupkom posredovanja.

Imenovanje službenika za posredovanje u osnovnim sudovima i tužilaštvima je rezultiralo samoodrživošću sistema posredovanja, uprkos postojanju ili nepostojanju donatora, sa posebnim osvrtom na poboljšanje usluga, kvaliteta posredovanja i pristupa pravdi. Trenutni položaj posredovanja na Kosovu kao celine, je uticao na povećanje upućenih predmeta, kao veoma efikasan i važan proces u rešavanju sporova između građana Kosova. Ovaj dosadašnji rezultat predstavlja više razloga za funkcionisanje posredovanja.

Prvi posrednici su licencirani 2011. godine i trenutno, na čitavom Kosovu, postoji oko 180 posrednika licenciranih od strane Ministarstva pravde, raznih profila koji su spremni da pruže usluge posredovanja u rešavanju sporova.

Zakonodavstvo

 • Nacionalno zakonodavstvo:
 • Međunarodno zakonodavstvo

Nacionalno zakonodavstvo:

ZAKON BR. 06/L-009 O POSREDOVANJU

ZAKON BR. 03/L-006 O PARNIČNOM POSTUPKU

ZAKONIK BR. 04/L-123 KRIVIČNOG POSTUPKA

ZAKONIK BR. 03/L-193 O MALOLETNICIMA

ZAKON BR. 04/L-139 O IZVRŠNOM POSTUPKU

Administrativna uputstva –priložena dokumentu

KODEKS MP-BR. 122019 PONAŠANJA POSREDNIKA U REPUBLICI KOSOVO

https://md.rks-gov.net/desk/inc/media/12E9F7E8-BCE3-4959-AB03-5B5B537EC354.pdf

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO O LICENCIRANJU POSREDNIKA U REPUBLICI KOSOVO

https://md.rks-gov.net/desk/inc/media/56D422B1-BDE2-4305-A106-4D24D5535C76.pdf

ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA NADZORU POSTUPKU DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI POSREDNIKE

https://md.rks-gov.net/desk/inc/media/276E0D7B-0DB0-4DDC-80AA-F942A79FAB2A.pdf

ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA O REGISTRU POSREDNIKA

https://md.rks-gov.net/desk/inc/media/AFA1E882-4BC9-4D34-BA82-B36BBFF7F1DB.pdf

ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA O OBUCI I SERTIFIKACIJI MEDIJATORA

https://md.rks-gov.net/desk/inc/media/468FD6E8-D2D3-4CCB-A95E-2A031E12CEE6.pdf

Posrednici

 • Registar
 • Posrednik XX
 • Podaci i biografija posrednika

Posrednik XX

Podaci i biografija posrednika

(Napomena: nakon što podzakonski akti o posredovanju stupe na snagu, oni će biti uneti u Javni registar posrednika, koji će sadržati njihove fotografije i biografije, koje će ovde biti uključene).

https://md.rks-gov.net/desk/inc/media/0284D2EC-42BD-43DC-AE73-76C1DC8E74DC.pdf

Usluge

 • Ove ustanove nude usluge posredovanja:

Ove ustanove nude usluge posredovanja:

Kancelarije za posredovanje u osnovnim sudovima Kosova:

Osnovni sud u Prištini - Kontakt: +383 38 200 17 388

Osnovni sud u Prizrenu - Kontakt: +383 29 222 125

Osnovni sud u Mitrovici - Kontakt: +383 28 573 776

Osnovni sud u Peći - Kontakt: +383 039 434 725

Osnovni sud u Uroševcu - Kontakt: +383 0290 321 009

Osnovni sud u Gnjilanu - Kontakt: +383 0280 322 180

Osnovni sud u Đakovica - Kontakt: +383 0390 325 423

Kancelarije za posredovanje u osnovnim tužilaštvima Kosova:

Osnovno tužilaštvo u Prištini - Kontakt: +383 38 200 18 710

Osnovno tužilaštvo u Prizrenu - Kontakt: +383 029 242 216

Osnovno tužilaštvo u Mitrovici - Kontakt: +383 45 817 964

Osnovno tužilaštvo u Peći - Kontakt:+ 383 39 422 163

Osnovno tužilaštvo u Uroševcu - Kontakt: 383 39 422 163

Osnovno tužilaštvo u Gnjilanu - Kontakt: +383 0280 320 282

Osnovno tužilaštvo u Đakovica - Kontakt: +383 0390 323 128

Centar za posredovanje u Mitrovici - Kontakt: +383------- info@mediation-mitrovica.org

Adresa: „Nemanjina/Sami Frasheri” br. 52, 40000 Mitrovica, Kosovo

Posrednička komora u Prištini

Statistike

 • Statistike

Statistike

Ove statistike su predstavljene na osnovu mesečnih izveštaja koje su podneli rukovodioci centara za posredovanje, a zatim imenovani službenici za posredovanje. Iako je posredovanje počelo da se primenjuje relativno kasno, statistike pokazuju da je došlo do postepenog porasta predmeta koji se upućuju na postupke posredovanja. Do sada je oko 11,530 predmeta upućeno na postupak posredovanja i u oko 9320 predmeta je rezultiralo rešenjem spora. Ono što se može primetiti iz ove statistike su rezultati sporazuma sa uspešnim rešenjima. Razlog više za rešavanje posredovanjem, kao alternativnim rešavanjem sporova.

Ministarstvo pravde će redovno objavljivati podatke o predmetima koji su upućeni na postupke posredovanja.

Sledeća tabela Vam daje bolji pregled predmeta upućenih na postupke posredovanja za periode od 2012. do 2018. godine, u Prištini:

Priština 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. Ukupno
Predmeti upućenih od strane suda / 86 360 164 230 393 1,233
Predmeti upućenih od strane tužilaštva 1 74 88 267 38 156 624
Predmeti na sopstvenu inicijativu 6 2 20 3 2 / 33
Ukupno upućenih na posredovanje 7 162 468 434 270 549 1,935
Ukupno rešenih 3 145 346 515 351 539 1,899
Ukupno nerešenih 4 3 10 11 8 10 46
U toku (ukupan broj varira) / / / / / / /

Sledeća tabela Vam daje bolji pregled predmeta upućenih na postupke posredovanja za periode od 2012. do 2018. godine, u Uroševcu:

Uroševac 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. Ukupno
Predmeti upućenih od strane suda 14 139 20 18 40 219 450
Predmeti upućenih od strane tužilaštva / / 79 102 158 93 432
Predmeti na sopstvenu inicijativu 6 7 8 / 21
Ukupno upućenih na posredovanje 20 146 107 120 198 312 903
Ukupno rešenih 6 42 81 103 191 298 721
Ukupno nerešenih 9 21 15 6 3 14 68
U toku (ukupan broj varira) / / / 12 4 / /

Sledeća tabela Vam daje bolji pregled predmeta upućenih na postupke posredovanja za periode od 2012. do 2018. godine, u Đakovici:

Đakovica 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. Ukupno
Predmeti upućenih od strane suda 14 57 52 28 12 7 170
Predmeti upućenih od strane tužilaštva / 6 67 129 79 27 308
Predmeti na sopstvenu inicijativu 10 3 5 3 / / 21
Ukupno upućenih na posredovanje 24 66 124 160 91 34 499
Ukupno rešenih 16 34 101 129 67 27 374
Ukupno nerešenih 8 26 26 19 6 7 92
U toku (ukupan broj varira) / / / 17 25 / /

Sledeća tabela Vam daje bolji pregled predmeta upućenih na postupke posredovanja za periode od 2012. do 2018. godine, u Peći:

Peć 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. Ukupno
Predmeti upućenih od strane suda 57 75 75 98 29 22 55 411
Predmeti upućenih od strane tužilaštva / / / 56 11 65 195 327
Predmeti na sopstvenu inicijativu / / / 4 2 1 / 7
Ukupno upućenih na posredovanje 57 75 75 158 42 88 250 714
Ukupno rešenih 22 28 35 139 36 56 227 543
Ukupno nerešenih 20 19 48 40 6 1 23 157
U toku (ukupan broj varira) 15 48 45 8 / / / /

Sledeća tabela Vam daje bolji pregled predmeta upućenih na postupke posredovanja za periode od 2012. do 2018. godine, u Gnjilanu:

Gnjilane 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. Ukupno
Predmeti upućenih od strane suda 70 70 133 203 194 158 49 877
Predmeti upućenih od strane tužilaštva / / / 16 41 51 73 181
Predmeti na sopstvenu inicijativu / / / 18 13 8 2 41
Ukupno upućenih na posredovanje 70 70 133 238 248 217 124 1.100
Ukupno rešenih 36 45 144 213 235 193 94 930
Ukupno nerešenih 22 17 16 7 13 23 30 128
U toku (ukupan broj varira) 1 9 14 4 0 1 / /

Sledeća tabela Vam daje bolji pregled predmeta upućenih na postupke posredovanja za periode od 2013. do 2018. godine, u Mitrovici:

Mitrovica 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Od januara do juna 2017. 2018. Ukupno
Predmeti upućenih od strane suda 4 74 36 20
Predmeti upućenih od strane tužilaštva / 52 77 61
Predmeti na sopstvenu inicijativu 7 19 73 25
Ukupno upućenih na posredovanje 11 145 182 106
Ukupno rešenih 11 109 165 100
Ukupno nerešenih / 36 20 6
U toku (ukupan broj varira) / / 10 8

Sledeća tabela Vam daje bolji pregled predmeta upućenih na postupke posredovanja za periode od 2014. do 2018. godine, u Prizrenu:

Prizren 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. Ukupno
Predmeti upućenih od strane suda / / 24 94 1 26 187 332
Predmeti upućenih od strane tužilaštva / 122 18 230 360 730
Predmeti na sopstvenu inicijativu / / / 3 0 / / 3
Ukupno upućenih na posredovanje 24 219 19 256 547 1.065
Ukupno rešenih / / 6 18 17 255 531 827
Ukupno nerešenih 3 15 2 1 16 37
U toku (ukupan broj varira) / / 7 6 0 / /

Linkovi ustanova

 • Vidite u nastavku

Vidite u nastavku

 • Službeni list
 • Ministarstvo pravde
 • Posrednička komora Republike Kosovo
 • Sudski savet Kosova
 • Osnovni sudovi
 • Tužilački savet Kosova
 • Osnovna tužilaštva
 • Akademija pravde
 • Privredna komora Kosova
 • Američka komora Kosova

Sesije posredovanja održane virtuelno

Pored fizičkog prisustva, sesije posredovanja možete realizovati virtuelno (na mreži) putem platformi koje odgovaraju strankama i posredniku.

Jedna od najčešće korišćenih platformi je Jitsi Meet. Ova platforma je alternativni način koji vam omogućava da izbegnete sudske rasprave i rešite svoj slučaj putem posredovanja na mreži.

Pogledajte video ispod i saznajte kako možete pristupiti sesiji posredovanja na mreži. Saznajte više o Virtuelnom posredovanju.