Obaveštenje za javnu raspravu, za Nacrt Pravilnika br. X/2024 o postupku zapošljavanja, prijema, imenovanja i probnog rada za zaposlene u administraciji sudskog sistema

Obaveštenje za javnu raspravu, za Nacrt  Pravilnika  br. X/2024 o postupku zapošljavanja, prijema, imenovanja i probnog rada za zaposlene u administraciji sudskog sistema

Sudski savet Kosova, u cilju sprovođenja Zakona o Sudskom savetu Kosova, osnovao je Radnu grupu za izradu Nacrta Pravilnika br. X/2024 o postupku prijema, imenovanja i probnog rada za zaposlene u administraciji sudskog sistema. Nakon izrade početnog nacrta, Radna grupa je poslala nacrt Komisiji za normativna pitanja na razmatranje. Nakon pažljivog pregleda, konsolidovani nacrt je pripremljen i sada je dostupan svim zainteresovanim stručnjacima koji mogu da daju komentare i sugestije za finalizaciju ovog nacrta pravilnika.

U cilju unapređenja stepena transparentnosti i procenjivanja značaja svih doprinosa, Savet poziva sve zainteresovane stručnjake da dostave svoje komentare ili sugestije za unapređenje nacrta ovog pravilnika.

Javne konsultacije

Za detaljnije informacije, o roku konsultacija, načinu na koji se mogu poslati komentari i sugestije, kao i o nacrtu pravilnika, možete pronaći obrazloženje na linku ispod

OBJAŠNJAVAJUĆI MEMORANDUM