Održava se sastanak Skupštine predsednika sudova i nadzornih sudija

Održava se sastanak Skupštine predsednika sudova i nadzornih sudija

Priština, 5. septembar 2023. – Skupština predsednika sudova i nadzornih sudija pod rukovodstvom predsednika Skupštine, ujedno i predsednika Vrhovnog suda, Fejzulaha Redžepija, održala je danas naredni sastanak na kojem su razmatrane tačke dnevnog reda.

  • Članovi skupštine su  raspravljali o opštoj inspekciji rada administracije i nalazima u Pravilniku  o organizaciji i unutrašnjoj delatnosti sudova Republike Kosovo, u kom slučaju su preporučili Sudski savet Kosova (SSK) da izradi plan delovanja za opštu inspekciju funkcionisanja sudske administracije i identifikaciju problema koji zahtevaju rešavanje od strane SSK ili sudova;
  • Skupština je preporučila da se napravi plan obuke između SSK, odnosno Komisije za obuku, Pravne akademije i sudova, za sudije i uključivanje obuke za sudsku administraciju, kao i da se izmeni Uredba o obuci sudije i sudska uprava;
  • Članovi su raspravljali o pitanju sprovođenja dopune/izmena Zakona br. 04/L-139 o izvršnom postupku izmenjen i dopunjen Zakonom br. 05/L-118, i tom prilikom je dogovoreno da se u predmetima koji su u postupku pred sudovima u vezi naknade prihoda sa izvršenjem rešenja o naknadi prihoda, isti da se nastave od strane sudova. Dok, u slučajevima kada postoji zahtev poverilaca, da se predmet prenese na privatnog izvršitelja, ako izvršenje nije dozvoljeno, predmeti treba da se prenesu na privatnog izvršitelja, po zahtevu poverioca;
  • Tokom sastanka je razmotreno pitanje značaja i prioriteta krivičnih predmeta za slučajeve sa krivičnim dosijeom i preporučeno je SSK-u da uključi prioritetne predmete prema Strateškom planu za poboljšanje pristupa pravdi 2022-2025, kako bi se na povećanje efikasnosti i nivoa poverenja građana u pravosudni sistem;
  • U vezi sa sprovođenjem Inicijative za procesnu pravdu, izveštaj su podneli: predsednica Osnovnog suda u Prištini, predsednica Osnovnog suda u Prizrenu, predsednik Osnovnog suda u Peći, potpredsednik Osnovnog suda u Gnjilanu i predsednik Osnovnog suda u Đakovici;
  • Članovi  su usvojili akcione planove za procesnu pravdu, za ogranke Osnovnog suda u Prištini: ogranke u Lipljanu, Gračanici, Glogovcu i Podujevu, podržane od USAID Projekta za pravosuđe, kako bi se nastavilo dalje sa sprovođenje aktivnosti predviđenih ovim planovima.