Obaveštenje o javnoj konsultaciji za Nacrt- Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika (11/2016) za ocenjivanje učinka sudija

Obaveštenje o javnoj konsultaciji za Nacrt- Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika (11/2016) za ocenjivanje učinka sudija

Sudski savet Kosova sa ciljem sprovođenja Zakona o Sudskom savetu Kosova preduzela je potrebne mere da bi se osiguralo sprovođenje zakona u pred viđenim zakonskim rokovima .

U ovom pravcu, Savet je osnivao Radnu grupu za sačinjavanje Pravilnika o izmeni i dopuni Pravilnika (11/2016)  o ocenjivanju učinka sudija, i ovaj nacrt je priložen i služi kao Nacrt, gde svi zainteresovani profesionalci mogu dati svoje komentare i predloge za okončanje Pravilnika.

Sa ciljem poboljšanja nivoa transparentnosti i smatrajući  da je svačiji doprinos  važan, Savet poziva sve zainteresovane profesionalce da iznesu svoje komentare ili predloge za poboljšanje Nacrta ovog Pravilnika.

Komentari mogu se dostaviti u e-mail adresu: kgjk@rks-gov.net

Rok za javnu konsultaciju je do 11. februara.2020 g.

PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA (11/2016) O VREDNOVANJU RADNOG UČINKA SUDIJA