Obaveštenje o javnoj konsultaciji za Nacrt – Pravilnik o nadležnosti, organizaciji i funkcionisanju Jedinice za sudsku inspekciju

Obaveštenje o javnoj konsultaciji za Nacrt – Pravilnik o nadležnosti, organizaciji i funkcionisanju  Jedinice za sudsku inspekciju

Sudski savet Kosova sa ciljem sprovođenja Zakona o Sudskom savetu Kosova preduzela je potrebne mere da bi osigurao sprovođenje Zakona u predviđenim zakonskim rokovima.

Sudski savet Kosova sa ciljem sprovođenja Zakona o Sudskom savetu Kosova preduzela je potrebne mere da bi osigurao sprovođenje Zakona u predviđenim zakonskim rokovima.

U ovom smeru, Savet je osnivao radnu grupu za sačinjavanje Nacrt- Pravilnika o nadležnosti, organizaciji i funkcionisanju Jedinice za sudsku inspekciju, nacrt je priložen i služi kao Nacrt gde svi zainteresovani profesionalci mogu dati svoje komentare i predloge o okončanju Pravilnika.
U cilju poboljšanja nivoa transparentnosti i smatrajući da je svačiji doprinos važan, Savet poziva sve zainteresovane profesionalce da iznesu svoje komentare ili predloge za poboljšanje Nacrta ovog Pravilnika.

Komentare možete dostaviti u e-mail adresu: kgjk@rks-gov.net

Rok za javnu konsultaciju je 15 kalendarskih dana, odnosno do 15. novembra. 2019 g.