Obaveštenje za javnu raspravu za nacrt PRAVILNIKA BR. X/2024 o sadržaju, vođenju i korišćenju dosijea osoblja i sistema za upravljanje elektronskog dosijea za službenike u administraciji sudskog sistema

Obaveštenje za javnu raspravu za nacrt  PRAVILNIKA BR. X/2024 o sadržaju, vođenju i korišćenju dosijea osoblja i sistema za upravljanje elektronskog dosijea za službenike u administraciji sudskog sistema

Sudski savet Kosova, u cilju sprovođenja Zakona o Sudskom savetu Kosova, formirao je Radnu grupu za sačinjavanje nacrta pravilnika br. X/2024 o sadržaju, vođenju i korišćenju dosijea osoblja i sistema za upravljanje elektronskog dosijea za službenike u administraciji sudskog sistema.Nakon sačinjavanja početnog projekta, Radna grupa je poslala nacrt Komisiji za normativna pitanja na razmatranje. Nakon pažljivog razmatranja, konsolidovani nacrt je pripremljen i sada je dostupan svim zainteresovanim stručnjacima koji mogu da daju komentare i sugestije za okončanje ovog nacrta pravilnika.

U cilju poboljšanja nivoa transparentnosti i procenjivanja značaja svih doprinosa, Savet poziva sve zainteresovane stručnjake da dostave svoje komentare ili sugestije za poboljšanje nacrta ovog pravilnika.

Javne konsultacije

Za detaljnije informacije, o roku konsultacija, načinu na koji se mogu poslati komentari i sugestije, kao i o nacrtu pravilnika, možete pronaći objašnjavajući memorandum na linku ispod.

OBJAŠNJAVAJUĆI MEMORANDUM