Obaveštenje o javnoj konsultaciji, za Nacrt-Pravilnik br. X/2022 za ocenjivanje radnog učinka predsednika i nadzornih sudija

Obaveštenje o javnoj konsultaciji, za Nacrt-Pravilnik br. X/2022 za ocenjivanje radnog učinka predsednika i nadzornih sudija

Obaveštenje o javnoj konsultaciji, za Nacrt-Pravilnik br. X/2022 za ocenjivanje radnog učinka predsednika i nadzornih sudija

U cilju poboljšanja nivoa transparentnosti i smatrajući važnim doprinos svakog od vas, Savet poziva sve zainteresovane stručnjake da dostave svoje komentare ili sugestije za poboljšanje nacrta ovog pravilnika.

Komentari se mogu poslati na e-mail adresu: kgjk@rks-gov.net

Rok za javnu konsultaciju je petnaest (15) kalendarskih dana, odnosno do 9. decembra 2022. godine

DRAFT PRAVILNIK