Reakcija

Reakcija

Priština, 27. oktobar 2016.g. – Sudski savet Kosova (SSK), tražio od političkih subjekata da se suzdrže od davanja izjava u vezi sa odlukama sudstva. Ocenjujemo da takve izjave, štete nezavisnost sudstva koja je garantovana Ustavom Republike Kosova.

Odluke suda su zasnovane na zakon, stoga, svako mešanje u ove odluke predstavlja neposredno uplitanje i ugoržavanje nezavisnosti sudstva. Sudski savet Kosova ulaže izuzetne napore da povrati poverenje građana u sudski sistem. Stoga, ovaj čin predstavlja prepreku ka ostvarenju toga cilaj. 

Stavljamo k znanju javnosti, a u vezi sa slučajem u pitanju, da svako ko je nezadovoljan sa sudskim odlukama može iste napasti na institucionalan i zakonit način, putem žalbe kao redovnog pravnog leka, i putem ostalih vanrednih sredstva.
Na osnovu Ustava, Sudski savet Kosova obezbeđuje pravedan i ravnopravan tretman svih građana Republike Kosova bez obzira ne njihovu nacionalnu, rasnu ili versku pripadnost, i bez obzira na društveni položaj koji imaju, i da će nastaviti da se angažuje za nezavisno i nepristrasno sudstvo.