SSK je nastavio 289-ti sastanak

SSK je nastavio 289-ti sastanak

Priština, 22. jun 2022. – Sudski savet Kosova (SSK) nastavio je 289-ti, po redu pod rukovodstvom predsedavajućeg Albert Zogaj, i tom prilikom su razmatrane i usvojene druge tačke, prema dnevnom redu.

Sastanak je nastavljen uz ovlašćenje predsedavajućeg SSK-a i generalnog direktora SSK-a za premeštaj pomoćnog osoblja iz Apelacionog suda i Osnovnog suda u Prištini u Privredni sud.

Članovi Saveta su usvojili budžetski zahtev 2023 za Sudski savet Kosova prema budžetskom cirkularu 2023/1 i dodatni zahtev, koji će biti upućen ministru Ministarstva finansija, rada i transfera i Skupštini Republike Kosova, putem kojeg se zahteva k korekciju aktuelnog budžeta, s obzirom da je u poslednje tri (3) godine SSK imao smanjenje budžeta. U ovom zahtevu se podnose dodatni budžetski zahtevi, kako bi SSK izvršio svoju misiju. Sudski savet Kosova je ovom prilikom pozvao Ministarstvo finansija, rada i transfera i Skupštinu Republike Kosovo da usvoje ovaj zahtev, jer se radi o zahtevu za razvoj suštinskih aktivnosti u sudskom  sistemu.

U cilju stručnog osposobljavanja sudija, Savet je odobrio pohađanje master programa kandidata koje je odabrala Ambasada SAD u Prištini, Besniku Shali, sudiji Osnovnog suda u Peći i Vlori Pacoli, sudiji Osnovnog suda u Prištini, koji  su stekli  pravo na stipendiju u  Programu stipendija za pravno obrazovanje na Univerzitetu Vejk Forest, Vinston Salem, Severna Karolina, koji ima za cilj da doprinese poboljšanju pravnog sistema na Kosovu.

Članovi su usvojili Pravilnik br. 05/2022 o dopuni i izmeni Pravilnik  br. 07/2017 o organizaciji i funkcionisanju Skupštine predsednika sudova i nadzornih sudija.

U cilju efektivne primene  Zakona br. 06 / L-081 o pristupu javnim dokumentima, Zakon br. 06 / L-082 o zaštiti ličnih podataka i zakon br. 06/L-085 o zaštiti uzbunjivača, Savet je usvojio predloge predsednika sudova za imenovanje odgovornih službenika u SSK i sudovima, za sprovođenje navedenih akata.  

Savet je usvojio: izmenu plana rada Osnovnog suda u Uroševcu za 2022. godinu, GJ.A.br.170/2022, kao i izmenu plana rada Apelacionog suda za 2022. godinu, GJ.br. 348 / 2022.

Na ovom sastanku, članovi su ovlastili predsedavajućeg SSK-a da potpiše Memorandum o saradnji između Akademije pravde i Sudskog saveta Kosova (SSK), koji ima za cilj da ispuni obaveze Strategije vladavine prava 2021-2026 kao i podršku procesu stručnog usavršavanja sudskog sistema. Predsedavajući Zogaj je naglasio da je SSK prva institucija koja je u najvećoj meri ispunila Strategiju vladavine prava 2021-2026 i sprovela sve aktivnosti predviđene Akcionim planom do ovog perioda.

Članovi Saveta su utvrdili listu sudija koju predlažu predsednici sudova, da bude deo liste sudija u Istražnim odborima, u skladu sa Zakonom br. 06 / L-057 o Disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca.

Savet je usvojio predlog za izmenu organizacione šeme Privrednog suda usvojen odlukom SSK.br.94/2022, gde je od petnaest (15) mesta po sudiji odlučeno da ovaj sud ima dvadeset i jedno (21) radno mesto.

Članovi Odbora su dali saglasnost na raspisivanje internog konkursa za deset (10) upražnjenih mesta za sudije u Privrednom sudu, od čega je sedam (7) mesta za komore prvog stepena  i tri (3) za komore drugog stepena. Privredni sudovi, od kojih je jedno (1) mesto rezervisano za sudije srpske zajednice.

Ovom prilikom Savet je formirao Komisiju za ocenjivanje kandidata za sudije Privrednog suda, kao i Komisiju za razmatranje žalbi kandidata za sudije Privrednog suda.

Konačno, Savet je nastavio sastanak sa dve (2) zatvorene tačke za diskusiju u vezi sa razmatranjem izveštaja o prikupljenim činjenicama i dokazima i postignutom dogovoru o disciplinskom predmetu br. AD/KGJK/09/2022 / GJTHGJL – GJS- 2022- 006 kao i razmatranje izveštaja i dobrovoljnog sporazuma za disciplinski predmet broj AD/KGJK/11/2022/GJTHM-AD/GJTHM/09/10/2022.