Održan je 275. sastanak SSK-a

Održan je  275. sastanak SSK-a

Priština, 21.01.2022. – Sudski savet Kosova (SSK), održao je 275.sastanak po redu, pod rukovodstvom predsedavajućeg Albert Zogaj, i ovim povodom su diskutovani i usvojene tačke prema dnevnom redu.

Savet je počeo sastanak sa obaveštenjem za odobravanje budžeta za 2022.godinu od strane Skupštine Republike Kosova gde je istaknuto da je uprkos kontinuiranim i razumnim zahtevima SSK-a, budžet odobren od strane Vlade i Skupštine je manji za 6,439.680.84 i kao takav onemogućio je postizanje ciljeva sudstva. Štaviše, ne usvajanje budžetskih zahteva predstavlja kršenje nezavisnosti sudskog sistema.

Sastanak  je nastavljen sa izveštavanjem rada Komisije za normativna pitanja za 2021.godinu.

Članovi saveta odobrili su sadržaj Godišnjeg izveštaja Sudskog saveta Kosova za 2021.godinu.

Tokom sastanka odobreno je ponovno raspisivanje unutrašnjeg konkursa za tri (3) slobodne pozicije za sudije u Posebnoj komori Vrhovnog suda. Takođe, Savet je odredio člana Odbora za razmatranje prijava i intervjuisanje kandidata za napredovanje na dužnosti za sudiju u  Posebnoj komori Vrhovnog suda, kao i Komisiju za ponovno razmatranje žalbi kandidata za napredovanje na dužnosti za sudiju u  Posebnoj komori Vrhovnog suda.

U nastavku ovog sastanka, odobreno je raspisivanje konkursa za predsednika Osnovnog suda u Gnjilane, i ovim povodom Savet je odredio Ocenjivačku komisiju za intervjuisanje, ocenjivanje kao i preporuku kandidata za predsednika Osnovnog suda u Gnjilane.

Članovi su odobrili raspisivanje konkursa za nadzornog sudiju Osnovnog suda u Gnjilane, ogranak u Kamenici kao i odredili su Ocenjivačku komisiju za intervjuisanje, ocenjivanje kao i preporuku kandidata za nadzornog sudiju Osnovnog suda u Gnjilane, ogranak u Kamenici.

Savet je usvojio Pravilnik br. 01/2022 o osnivanju Savetodavnog komiteta za sudsku etiku , i ovim povodom je  osnivan Savetodavni komitet za sudsku etiku. Ovaj Komitet će da pomogne sudije sa informacijama i savetima oko pitanja ili etičkih pitanja identifikovanih za tumačenje u vezi sa Kodeksom profesionalne etike za  sudije i Zakona  o disciplinskom postupku sudija i tužilaca.

Među ostalom, odobreno je i obaveštenje Departmana opšte administracije –SSSK, o penzionisanju sudije Apelacionog suda  Shqipe Qerimi i sudije Osnovnog suda  u Prištini, Mihane Ismajli. Na kraju, Savet je nastavio sastanak sa četiri (4) zatvorenih tačaka za: razmatranje jedne (1) žalbe  protiv odluke Komisije za ocenjivanje radnog učinka sudija, razmatranje žalbi kandidata o konkursu za regrutaciju sudija u Osnovnim sudovima, razmatranje zahteva za produžetak roka Istražnog odbora za disciplinski predmet pod brojem Nr.AD/KGJK/10/2021/GJTHPE-AD/GJTHPE/15/21 i osnivanje Istražnog odbora za disciplinski predmet pod brojem Nr.AD/KGJK/01/2022/ GJS-GJS-2021-015.