Održan 268. sastanak SSK-a

Održan 268. sastanak SSK-a

Priština, 18.10.2021 – Sudski savet Kosova (SSK) održao je 268. sastanak po redu, pod predsedavanjem predsedavajućeg Alberta Zogaja, u kom slučaju su razmatrane i odobrene tačke prema dnevnom redu.

Na početku sastanka, članovi Saveta su diskutovali o potrebi transkribovanja zapisnika stalnih komisija SSK-a, povodom čega su odlučili da se izvodi predmetnih zapisnika transkribuju samo u delovima kada se odlučuje o važnim pitanjima koje ocenjuju komisije i skupština.

Savet je razmotrio potrebe u vezi sa programima obuke za sudije i sudsko administrativno osoblje i ovlastilo zamenika predsedavajućeg SSK-a i Komisiju za obuku da izrade izveštaj o pitanjima koja su pokrenuta u vezi sa obukom sudija.

U nastavku, članovi su diskutovali o koncept dokumentu o Centralnom sistemu kaznene evidencije (NCCR), koji su pripremili Ministarstvo pravde i Projekat NCCR, u vezi čega su se članovi složili da kaznena evidencija ostane deo administracije SSK-a i ovlastili predsedavajućeg SSK-a da odredi jednog predstavnika iz SSSK-a, koji će biti deo radne grupe za izradu Zakona o centralnom sistemu kaznene evidencije Kosova.

Na predlog predsednika Osnovnog suda u Uroševcu, Savet je odredio potpredsednicu ovog suda, sudiju Mirlindu Bytyqi – Rexhepi, kojoj mandat traje pet (5) godina i počinje 18. oktobra 2021. godine.

Članovi Saveta su ovlastili predsedavajućeg SSK-a da sačini kompletan izveštaj sa svim radnim grupama i svim koordinatorima u predstavništvima Saveta, kako bi Savet bio predstavljen na što dostojanstveniji način, preko predstavnika u različitim radnim grupama.

U nastavku ovog sastanka, članovi Saveta su diskutovali o potrebi usvajanja odluka predsednika sudova u vezi sa određivanjem i premeštanjem sudija u odeljenjima i ograncima sudova i usvojili su predlog da svi predsednici sudova, sa izuzetkom predsednika Vrhovnog suda, sve izmene plana rada, uključujući kretanje sudija, nakon neophodnih konsultacija, treba da se odraze u planu rada i dostave Savetu na usvajanje.

Članovi su diskutovali o potrebi zapošljavanja sudija porotnika i složili su se da se Savet obrati predsednicima sudova radi procene potreba za sudijama porotnicima i  da SSK nastavi sa procesom njihovog zapošljavanja.

Između ostalog, diskutovalo se o poštanskim uslugama i dostavljačima u sudovima, koje su smatrane ozbiljnom preprekom u radu sudija, u kom slučaju je Savet ovlastio Departman za logistiku i Jedinicu za sudsku inspekciju da ocene poštanske usluge i modalitete za mogućnost promene ugovora sa Poštom Kosova, u cilju poboljšanja kvaliteta ovih usluga.

Savet je usvojio nacrt Administrativnog uputstva o dopuni i izmeni Administrativnog uputstva 04/2019 o objavljivanju obrađenih presuda i izmenu priručnika za objavljivanje presuda i rešenja, sa predloženim izmenama u sadržaju.

Takođe, članovi su ovlastili Komisiju za upravljanje sudovima i Komisiju za normativna pitanja da izvrše procenu za dopunu i izmenu Administrativnog uputstva 01/2017 za ujednačavanje sudskih taksi.

Članovi Saveta usvojili su Strateškog plana za efikasno rešavanje predmeta korupcije i organizovanog kriminala 2022. – 2024. godine, koji je izrađen uz pomoć́ međunarodnih partnera i ima za cilj povećanje efikasnosti sudstva u rešavanju predmeta korupcije i organizovanog kriminala.

Sastanak je nastavljen diskusijom o vrednovanju sudija početnika od strane Komisije za vrednovanje radnog učinka sudija, kao i o uslovima i mogućnostima rada za nove sudije.

Savet je ovlastio generalnog direktora SSSK-a da preduzme sve potrebne radnje za objavljivanje spoljnih i unutrašnjih konkursa za slobodna mesta u sudskoj administraciji na osnovu Plana zapošljavanja za 2021. godinu. Na kraju, diskutovano je o budžetskom zahtevu Sudskog saveta Kosova za 2022. godinu, u kom slučaju su članovi Saveta ovlastili predsedavajućeg SSK-a za potpisivanje budžetskih zahteva i njihovo ponavljanje za 2022. godinu.