Održao se 265 –ti sastanak SSK -a

Održao  se 265 –ti sastanak SSK -a

Priština, 20.09.2021 – Sudski savet Kosova (SSK) održao je 265. po redu sastanak, pod predsedavanjem predsedavajućeg Alberta Zogaja, tom prilikom su razmatrane tačke i odobrene prema dnevnom redu.

Tokom ovog sastanka, predsednici  i V.D. predsednika sudova su praktično izveštavali članove Saveta za drugo tromesečje  2021. godine o radu sudova kojima rukovode, kao i njihovih ogranaka.

Predsednici sudov  i V.D predsednika sudova izvestili su o broju nerešenih predmeta, broju primljenih, okončanih  i preostalih predmeta u Apelacionom sudu, Osnovnim sudovima i svim njihovim ograncima.

Između ostalog, razgovaralo se o izazovima i preprekama u upravljanju pandemijom COVID-19, dostignućima i prioritetima u rukovođenju  odgovarajućih sudova. Glavni izazovi koji se spominju bili su veliki broj predmeta, posebno onih građanske prirode, nedovoljan broj sudija i pomoćnog osoblja, kao i prepreke u procesu rada uzrokovane pandemijom COVID-19.

Na osnovu ovih izveštaja primećuje se  pad radnog  učinka sudija, u kom slučaju je predsednik SSK -a Albert Zogaj pozvao sve predsednike i sudije sudova u zemlji da se maksimalno angažuju u tom pogledu, jer je i ovaj pad utiče na radni učinak sudskog sistema. Takođe, Zogaj je rekao da SSK razmatra svaku mogućnost da podrži sve sudove u njihovim zahtevima, kako bi se povećala efikasnost sudskog  sistema.

Članovi Saveta su se složili da u sledeći izveštaj budu detaljnije uključeni statistički podaci, konkretno podaci koji se odnose na predmete organizovanog kriminala, a to će biti učinjeno u saradnji sa nacionalnim koordinatorom koga je imenovao SSK, uzimajući u obzir uzeti u obzir prioritet i važnost ovih predmeta.

Naknadno su članovi Saveta usvojili predlog za formiranje komisije za reviziju  statističkih podataka koje je predstavilo Departman za statistiku u vezi sa vrednovanjem rada sudija, kako bi se ovo vrednovanje  zasnovalo na pouzdanim i tačnim podacima … Tokom sastanka, članovi Saveta su izabrali Komisije za razmatranje aplikacija i intervjuisanje kandidata za sudije u Posebnoj komori Vrhovnog suda, kao i Komisiju za razmatranje žalbi kandidata za unapređenje u Posebnoj komori Vrhovnog suda.