Obaveštenje o javnoj konsultaciji za Nacrt- Pravilnik o regrutovanju, ispitivanju i imenovanju sudija

Obaveštenje o javnoj konsultaciji za Nacrt- Pravilnik o regrutovanju, ispitivanju i imenovanju sudija

Sudski savet Kosova, odnosno Komisija za normativna pitanja, radi sprovođenja Zakona o Sudskom savetu Kosova, osnovao je radnu grupu za izradu pravilnika (br. X / 2021) o regrutovanju, ispitivanju i imenovanju sudija, čiji je nacrt u prilogu i služi kao Nacrt gde svi zainteresovani stručnjaci mogu da daju svoje komentare i predloge za finalizaciju ovog pravilnika.

Sa ciljem poboljšanja nivoa transparentnosti i smatrajući da je svačiji doprinos važan, Savet poziva sve zainteresovane profesionalce da iznesu svoje komentare ili predloge za poboljšanje Nacrta ovog Pravilnika.

Komentari mogu se dostaviti u e-mail adresu: kgjk@rks-gov.net
Rok za javne konsultacije je petnaest (15) kalendarskih dana, odnosno do 8. oktobra 2021. godine.

DRAFT PRAVILNIK