Telegram saučešća

Telegram saučešća

Poštovana porodica Aliqkaj,
Uvaženi nadzorni sudija ogranka Skenderaj, g-dine Avdullah Mecinaj,
Uvaženi sudije i osoblje za podršku,

Sa dubokom žaljenjem primili smo danas vest o smrti vašeg člana porodice, zaposlenog u ogranku Skenderaj, g-dina Avdulla Aliqkaj.

U moje lično ime i u ime Sudskog saveta Kosova primite moje najiskrenije saučešće za porodicu, kolege i prijatelje.

S poštovanjem,

Predsedavajući Sudskog saveta Kosova
Albert ZOGAJ