POZIV / JAVNI POZIV za PRIJAVLJIVANJE NOMINACIJA ZA JEDNOG (1) SUDIJU USTAVNOG SUDA REPUBLIKE KOSOVA

POZIV / JAVNI POZIV  za PRIJAVLJIVANJE NOMINACIJA ZA JEDNOG (1) SUDIJU USTAVNOG SUDA REPUBLIKE KOSOVA

Posebna komisija za razmatranje nominacija za imenovanje sudija Ustavnog Suda, u skladu člana 6 i 7 Zakona o Ustavnom Sudu (Br. 2008/03-L-121), poziva Skupštinu Republike Kosova, pravosudne institucije, pravne fakultete, Advokatsku komoru, Udruženje sudija i tužioca, političke partije, druga relevantna lica i pojedince da predlože kandidate za izbor jednog sudije Ustavnog Suda Republike Kosovo. Takođe, jedno lice može da predloži sebe za kandidata.

Komisija na poseban način će imati u vidu ispunjavanje načela ravnopravnosti polova  za kandidiranje, prema uslovima propisanim Ustavom i Zakonom.


Kvalifikacije:

Kandidati za položaj sudije Ustavnog suda mora da budu državljani Republike Kosova; istaknuti pravnici sa odličnom profesionalnom reputacijom, ne kraćom od deset 10 (deset) godina stručnog rada, naročito u oblasti  javnog i ustavnog prava,  dokazanog, između ostalog, putem stručnog rada sudija, tužioca, advokata, civilnih službenika ili univerzitetskog predavača i drugih značajnih poslova pravne prirode; lica sa odličnom moralnom reputacijom, radno sposobni,   koji nisu kažnjavani za krivična dela.

Svim predlozima i aplikacijama za nominacije mora se priložiti sledeća dokumentacija:

  1. Formular nominacije kandidata
  2. Formular deklaracije nominiranog,
  3. Curriculum Vitae (C.V) ( “autobiografija”),
  4. Preporuka organizacije ili institucije koja ga predlaže,
  5. Dokaz da je građanin Kosova,
  6. Dokaz o školskoj i stručnoj spremi.
  7. Dokaz o radnom iskustvu
  8. Dokaz da nisu kažnjeni za krivično delo.

Nominacije i aplikacije treba da se dostave najkasnije  21 april 2021. godine u 16:00.čas.

Nominacije i aplikacije se dostavljaju na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština – ul.”Majke Tereze”, bb. Direkcija  personala, Kancelarija N-217.

Aplikacije se mogu uzeti na sledećim mestima:

Formular: pri dotičnoj službi administracije Skupštine Republike Kosovo ili elektronskom poštom: web stranica Skupštine Republike Kosova – – www.assembly-kosova.org

Formular

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana do 16:00.čas. na br. telefona  038 211-182, 038 211-648, i  044 567-041.