Održan je 244. sastanak SSK-a

Održan je 244. sastanak SSK-a

Priština, 21.12.2020. – Sudski savet Kosova (SSK) održao je 244. sastanak po redu, pod predsedavanjem predsedavajućeg Skender Çoçaj, u kojem je raspravljeno o usvojenim tačkama dnevnog reda.

Predsedavajući Çoçaj obavestio prisutne da je ovo poslednji sastanak za ovu godinu zahvaljujući celokupno osoblje sistema sudstva za njihov angažman tokom ove izazovne godine. Uprkos mnogobrojnih poteškoća kojima se sudstvo suočavao tokom pandemije COVID-19, rad nije bio obustavljen.

Članovi SSK-a su usvojili obaveštenje Departmana opšte uprave SSSK-a o penzionisanju jednog (1) sudije Osnovnog suda Priština i uzeli odluku o pokretanju vrednovanja radnog učinka sudija za 2021. godinu.

Tokom sastanka razmatran je i zahtev predsednika Osnovnog suda Peć, Armend Berisha za povratak sudije Nushe Kuka Mekaj u Departmanu za teška krivična dela u Osnovni sud Peć, koja je bila privremeno premeštena u Osnovni sud Priština, tako da Savet će zatražiti i izjašnjenje – saglasnost sudije Nushe Kuka Mekaj o tom pitanju.

Takođe Savet je razmotrio i usvojio i nacrt Memoranduma saradnje između SSK-a i Pravnog fakulteta javnog univerziteta u Mitrovici kao i predlog predsednika Komore lekara Kosova (KLK) za imenovanje sudije Halide Reka u svojstvu predstavnika SSK-a u Sudu časti.  

SSK na tom sastanku je takođe razmotrio žalbu sudije Liridona Haziri pred Osnovnim sudom Gnjilane, u vezi čega članovi su bili saglasni da se ovo pitanje vraća na ponovnog razmatranje predsedniku Osnovnog suda Gnjilane. 

Na zahtev Skupštine Kosova za određivanje troje (3) članova nezavisnog izbornog organa, Savet je odredio Shukri Sulejmani, sudiju Vrhovnog suda i Milenu Đerić, sudiju Apelacionog suda, kao i Luljeta Maxhuni, sudiju Osnovnog suda Priština, koji će biti imenovani od strane Skupštine za izbor kandidata za predsednika i članove Tela za reviziju javne nabavke. 

Sudski savet Kosova je odredio sledeće sudije iz Osnovnog suda u Prištini – Specijalni departman: Lutfi Shala, Mentor Bajraktari, Vesel Ismajli, Suzana Çerkini, Kujtim Krasniqi i Violeta Namani. Iz Apelacionog suda – Specijalni departman određeni su: Afërdita Bytyçi, Bashkim Hyseni i Tomislav Petrović. 

Budući da Afërdita Bytyçi i Bashkim Hyseni su već određeni u Specijalnom departmanu, Savet je odredio sudiju Arben Hoti za V.D. predsednika Osnovnog suda Priština a sudiju Sahit Krasniqi, za V.D. predsednika Osnovnog suda Uroševac. Iz Apelacionog suda određeni su: Zyhdi Haziri, Beqir Kalludra i Azra Cakolli. Svi ovi sudije započeće rad 01.01.2021. Na kraju, Savet je razmatrao i tri (3) disciplinska predmeta i obrazovao istražne odbore za dva (2) disciplinska predmeta.