Održava se 242. sastanak SSK-a

Održava se 242. sastanak SSK-a

Priština, 18. novembar 2020. – Sudski savet Kosova (SSK) održao je 242. sastanak, pod predsedavanjem predsedavajućeg Skender Çoçaj, u kojem su raspravljali o usvojenim tačkama dnevnog reda.

Sastanak je počeo sa raspravom o aktuelnom stanju sa pandemijom Covid-19 u sistemu sudstva i upravljanje sudskih aktivnostima uz poštovanje zaštitnih mera. Predsedavajući Çoçaj je apelirao na sve sudove da organizuju svoje poslove u skladu sa hitnom planu za upravljanje krizom, odlukom Vlade i priručnikom za zaštitu od širenja virusa Covid-19. Çoçaj istakao da sudovi kontinuirano vrše dezinfekciju prostorija i redovno snabdevanje maskama i dezinfekcionim sredstvima.

Članovi SSK-a su odredili sudiju Vilard Bytyqi kao rezervnog člana Komisije za budžet, finansije i osoblje.

Savet je razmatrao i usvajao predlog predsednika Komore fizioterapeuta Kosova (KFTK), g. Feim Gashi o imenovanju predstavnika SSK-a u Sudu časti KFTK-a, naime sudije Bekim Veliqi u svojstvu člana kao i sudije Drita Rexha u svojstvu rezervnog člana.

Članovi SSK-a su usvojili obaveštenje departmana opšte uprave SSSK-a o penzionisanju troje (3) sudija, jednog u Osnovnom sudu Đakovica, jednog u Osnovnom sudu Uroševac i jednog u Apelacionom sudu – odeljenje Mitrovica.

Tokom sastanka, izvešteno je o pilotiranju dinamičnog plana za uklanjanje iz upotrebe ručnih registara sa kosovskih suda, nakon uspešnog sprovođenja istog od strane Osnovnog suda Uroševac. Savet je postavio sudiju Ćerim Fazliji kao rezervnog člana Komisije za izbor sudija Specijalnog departmana i obrazovao je tri (3) istražnih odbora. Jedan za disciplinski predmet u Osnovnom sudu Priština, drugi za disciplinski predmet u Osnovnom sudu Prizren i treći za disciplinski predmet u Osnovnom sudu Peć. Na kraju, Savet je nastavio sastanak sa zatvorenim tačkama u vezi pet (5) disciplinskih predmeta.