Lehtësohet qasja në informata mbi statusin e lëndëve në gjykata

Lehtësohet qasja në informata mbi statusin e lëndëve në gjykata

Prishtinë, 27 tetor 2020 – Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGjK), me mbështetjen e Programit të USAID-it për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë, sot në orët e pasdites, do të shënojë një tjetër moment të rëndësishëm të inovacionit në drejtësi duke lansuar një funksion të ri në ueb faqen e KGjK-së, veglën e Kërkimit të Statusit të Lëndës.

Deri më tani, përdoruesit e gjykatave, palët dhe avokatët janë përballur me vështirësi për qasjen në informata mbi statusin e një lënde.  Andaj, përmes këtij funksioni, qytetarët mund të mësojnë rreth statusit të lëndës së tyre përmes numrit të lëndës me një pajisje elektronike. Pra, përdoruesit e gjykatës, palët në procedurë dhe avokatët, mund të kontrollojnë statusin e një lënde gjyqësore si dhe veprimet e mëhershme për atë lëndë. 

Të dhënat e këtij funksioni, gjenerohen nga baza e të dhënave e Sistemit të Menaxhimit Informativ të Lëndëve (SMIL) dhe oraret e seancave gjyqësore në të gjitha gjykatat, do të përditësohen automatikisht nga baza e të dhënave SMIL.

Lansimi i veglës së kërkimit të statusit të lëndës, është një nga shumë funksione të ueb faqes së KGjK-së, të zhvilluara me mbështetjen e USAID-it. Inovacionet si këto, rrisin transparencën dhe qasjen në sistemin gjyqësor si dhe eliminojnë pengesa për qasjen në informacione për lëndët nga qytetarët e Kosovës.