Njoftim për konsultim publik për Draft Rregulloren Për Vlerësimin e Performancës së Gjyqtarëve

Njoftim për konsultim publik për Draft Rregulloren Për Vlerësimin e Performancës së Gjyqtarëve

Duke marr parasysh ndryshimet e bëra në Draftin për Rregulloren për Vlerësimin e Performancës së Gjyqtarëve e cili ka qenë në konsultim publik edhe më parë gjatë këtij viti, Komisioni për Çështje Normative vendosi që ky draft me ndryshimet e bëra te publikohet edhe një here për konsultim publik.

Me qëllim të përmirësimit të nivelit të transparencës dhe duke konsideruar të rëndësishëm kontributin e secilit/ës, Këshilli fton të gjithë profesionistet e interesuar që të paraqesin komentet, apo sugjerimet e tyre për përmirësimin e Draftit të kësaj Rregulloreje.

Shkarko Draft Rregulloren

Komentet mund të dërgohen në e-mail adresën: kgjk@rks-gov.net

Afati për konsultim publik është 8 ditë, përkatësisht deri me 26 tetor 2020