Održan je 234. sastanak SSK-a

Održan je 234. sastanak SSK-a

Priština, 23.06.2020. – Sudski savet Kosova (SSK), putem aplikacije ZOOM, održao 234. sastanak po redu, pod rukovodstvom Predsedavajućeg Skender Çoçaj, kojom prilikom raspravljalo se o usvojenim tačkama dnevnog reda.

Sastanak je počeo sa diskusijama vezano za aktuelno stanje sa Covid-19 u sistemu sudstva uz poštovanje zaštitnih mera. Predsedavajući Çoçaj zatražio od svih sudova da se pridržavaju odluke Saveta pri organizaciji rada u skladu sa hitnim planom za upravljanje krizom, shodno odluci Vlade i Priručniku za zaštitu od proširenja virusa Covid-19.

Članovi SSK-a su usvojili raspisivanje internog konkursa za specijalne departman, tri pozicije u okviru Apelacionog suda i šest pozicije u okviru Osnovnog suda Prištine.

Takođe usvojen je i nacrt pravilnika za organizaciju i unutrašnju delatnost sudova Republike Kosova, kojim se određuje organizacija, funkcionisanje i način odvijanja unutrašnje delatnosti sudova kao i nacrt plana rada Sudskog saveta Kosova za 2020. godinu.

Članovi SSK-a su usvojili zahtev sudije Nehat Idrizi, za njegovo angažovanje u svojstvu predavača kao i zahtev sudije Artan Sejrani za učešće u savetodavni odbor Prizrenskog univerziteta “Ukshin Hoti”.

Savet je usvojio spisak sudija predloženih od strane predsednika sudova za članove istražnih odbora sa jednogodišnjim mandatima.

Tokom sastanka, Savet je usvojio obaveštenje departmana opšte uprave SSSK-a za penzionisanje dvoje (2) sudija, jednog iz Osnovnog suda u Prizrenu i drugog iz Osnovnog suda Prizrena – ogranak u Suvoj Reci.
Na kraju sastanka, Savet je formirao dva (2) istražna odbora za dva (2) disciplinska predmeta.