Promovimi i Veglës të Performancës Gjyqësore

Promovimi i Veglës të Performancës Gjyqësore

Shikoni këtë video për t’u njohur me dobitë e Pasqyrës së Performancës së gjyqësorit nga pikëpamja e Kryetarëve të Gjykatave Themelore të Ferizajt, Gjakovës dhe Prizrenit

Pasqyra e Performancës është një vegël në uebfaqen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës e zhvilluar nga Programi i USAID-it për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë.