Mbahet takimi i 231-të i KGjK-së

Mbahet takimi i 231-të i KGjK-së

Prishtinë 10.04.2020 – Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGjK), nën masat e mbrojtjes nga pandemia Covid-19 ka mbajtur takimin e 231-të me radhë, nën udhëheqjen e Kryesuesit, Skender Çoçaj, me ç’rast janë diskutuar dhe miratuar pikat sipas rendit të ditës.

Takimi filloi me diskutimin rreth gjendjes aktuale me situatën Coronavirus (Covid-19) në sistemin gjyqësor në përgjithësi dhe ndikimin e saj në punën e gjykatave të vendit, ku u konstatua se të gjitha objektet e gjykatave të vendit janë dezinfektuar, gjykatat janë duke funksionuar në pajtim me vendimin e KGjK për reduktimin e aktiviteteve gjyqësore, ku janë duke u trajtuar të gjitha rastet urgjente që paraqiten në gjykata, gjithashtu u diskutua edhe çështja e përgatitjes së planit të veprimit për trajtimin e lëndëve të cilat mund të parashkruhen me parashkrim absolut deri në fund të vitit 2020.

Anëtarët e KGjK-së, aprovuan njoftimin e Departamentit të Administratës së Përgjithshme – SKGjK, për pensionimin e gjyqtarëve. Sa i përket raporteve disiplinore të dërguara nga panelet hetimore, Këshilli mori vendim që të pezullohen të gjitha çështjet e këtyre raporteve deri në njoftimin e radhës. Këshilli aprovoi planet e punës të Komisionit për Administrimin e Gjykatave dhe Komisionit për Çështje Normative, po ashtu në këtë takim u formuan panelet hetimore për gjashtë raste disiplinore, ndërsa u aprovuan dy kërkesa për shtyrjen e afatit të hetimeve për shkak të gjendjes së krijuar me Covid-19.