Održan je 230. sastanak SSK-a

Održan je 230. sastanak SSK-a

Priština, 21.02.2020 .g. – Sudski savet Kosova (SSK), održao je 230. sastanak po redu, pod rukovodstvom predsedavajućeg, Skender Çoçaj, i ovim povodom su diskutovani i usvojeni tačke prema dnevnom redu.

Sastanak je počeo sa diskusijom oko održanih procesa izbora za dva člana Saveta iz redova sudstva, gde su članovi saveta usvojili overu  rezultata izbora.

Sa ciljem održivosti  Projekta ISUP, usvojeni su dva nacrt-sporazuma za održavanje ISUP-a i Centra podataka i za razmenu podataka elektronskim putem od ISUP-a, kroz SSK-a i Tužilački savet Kosova.

Takođe, Savet je usvojio i nacrt-Memorandum razumevanja između Kosovske fondacije milenijuma i SSK-a za „Aktivnosti Projekta upravljanja za javni pristup prema sudskim informacijama“, koji se takođe povezuje sa ISUP-om.

Savet, odobrava nacrt-Strateškog plana za sudstvo 2020-2022, koji cilja da služi kao priručnik za SSK-a i sudove za postizanje vizije nezavisnog, pristupačnog, odgovornog i transparentnog sudskog sistema.

Tokom sastanka usvojeno je i nastavak mandata članova redovnih Komisija SSK-a ( Komisija za normativna pitanja; Komisija za budžet ,finansije i osoblje ; Komisija za upravljanje sudovima; Komisija za imenovanje sudija ) usvojeno je i nastavak mandata članova Komisije za ocenjivanje učinka sudija, do donošenja odluke za izbor nove komisije.

Članovi SSK-a, odobrili su obaveštenje Departmana opšte administracije- SSSK, o penzionisanju šest sudija kao i određena je komisija za ocenjivanje kandidata za predsednika Osnovnog suda u Đakovici i predsednika Osnovnog suda u Peći , i ovim povodom Savet je usvojio i zahtev Grupe za pravne i političke studije(GLPS) za praćenje ovih procesa.

Među ostalom, vršen je i izbor odbora za razmatranje prijava i intervjuisanje kandidata za sudije u Vrhovnom sudu, Apelacionom sudu kao i Apelacioni sud- odsek u Mitrovici.

Uz zahtev predsednika Osnovnog suda u Uroševcu, Bashkim Hyseni, Savet je imenovao sudiju Sahit Krasniqi , kao potpredsednika ovog suda.

U vezi sa pitanjem podizanja optužnice protiv Koordinatora Odbora za uslovno oslobađanje, Savet je doneo odluku da se primeni zakon o civilnoj službi.