Obaveštenje o produženju roka za javnu konsultaciju za Nacrt – Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika (11/2016) za ocenjivanje učinka sudija

Obaveštenje o produženju roka za javnu konsultaciju za Nacrt – Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika (11/2016) za ocenjivanje učinka sudija

Imajući u obzir veliko interesovanje profesionalca i njihovo angažovanje da bi doprineli u vezi sa davanjem komentara i predloga za Nacrt-Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika (11/2016) za ocenjivanje učinka sudija, Sudski savet Kosova produžava rok za javnu konsultaciju za još 10 kalendarskih dana, odnosno od 12. februara do 22. februara.2020 g.

Komentari mogu da se dostave u e-mail adresu: : kgjk@rks-gov.net

Produženje roka za javnu konsultaciju je 10 kalendarskih dana, odnosno do 22. februara.2020 g.

PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA (11/2016) O VREDNOVANJU RADNOG UČINKA SUDIJA