Njoftim për zgjatje të afatit për konsultim publik për Projekt – Rregulloren për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (11/2016) për Vlerësimin e Performancës së Gjyqtarëve

Njoftim për  zgjatje të afatit për konsultim publik për Projekt – Rregulloren  për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (11/2016) për Vlerësimin e Performancës së Gjyqtarëve

Duke marr parasysh interesimin e madh të profesionisteve dhe angazhimin e tyre për të kontribuar në lidhje me dhënien e komenteve dhe sugjerimeve për Projekt- Rregulloren për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (11/2016) për Vlerësimin e Performancës së Gjyqtarëve, Këshilli Gjyqësor i Kosovës zgjatë afatin për konsultim publik edhe për 10 ditë kalendarike, përkatësisht nga data 12 shkurt maj deri me 22 shkurt 2020

Komentet mund të dërgohen në e-mail adresën: kgjk@rks-gov.net

Zgjatja e Afatit  për konsultim publik është 10 ditë kalendarike, përkatësisht deri me 22 shkurt  2020.

Shkarko Draft Rregulloren