Održan je sledeći sastanak po redu Skupštine predsednika I sudija nadzornika

Održan je sledeći sastanak po redu Skupštine predsednika I sudija nadzornika

Priština, 23. Decembar 2019. – Danas je održan sastanak Skupštine predsednika sudova i sudija nadzornika, kojim je predsedavao Bashkim Hyseni, predsednik Osnovnog suda u Uroševcu. Tokom ovog sastanka, diskutovane su tačke dnevnog reda: sprovođenje Uputstva za kaznenu politiku od strane sudova; ukidanje sudskih odluka i rasprava o načinu podizanja standarda i kvaliteta odluka; Strateški plan 2020-2023; diskusija u vezi sa odlaganjem sudskih ročišta; Obaveštenje o određivanju sudija nadzornika za članove Skupštine za 2020. godinu

Predsednik Skupštine, Bashkim Hyseni, započeo je sastanak diskusijom o sprovođenju uputstva za kaznenu politiku od strane sudova, predlažući da Sudski savet Kosova (SSK) donese preporuku za sudove, da počnu sa izveštavanjem na mesečnom nivou o sprovođenju ovog uputstva, počevši od Departmana za teška krivična dela i Specijalnog departmana, u cilju usklađivanja kaznene politike u svim sudovima.

Kao druga tačka, diskutovano je o ukidanju sudskih odluka i načinu podizanja standarda i kvaliteta odluka. Predsednik Hyseni je zatražio da SSK reši ovo pitanje zajedno sa Apelacionim sudom, Akademijom pravde i predsednicima osnovnih sudova, kako bi se minimizirali uzroci poništenih odluka.

Tokom ovog sastanka, zatraženo je da predsednici sudova i sudije nadzornici podnesu svoje predloge, komentare ili ideje o Strateškom planu 2020-2023 za kosovsko sudstvo, kako bi dovršili što praktičniji plan.

Predsednik Hyseni zatražio je od SSK da formira komisiju sudija koja bi analizirala odlaganje sudskih ročišta i potom donela preporuku kako bi se smanjio broj odloženih ročišta.

Članovi Skupštine su obavešteni o odluci SSK-a za određivanje sudija nadzornika za članove Skupštine za 2020., sudije nadzornike ogranaka: Lipljan, Vitina, Dragaš, Zubin Potok, Orahovac, Istok i Štrpce.

Između ostalog, predsednik SSK-a, Skender Cocaj, obavestio je članove da će SSK tokom 2020. najveći fokus imati na tretiranje slučajeva korupcije, u smislu njihovog toka i trajanja.