Održava se 226. sastanak SSK-a

Održava se 226. sastanak SSK-a

Sudski savet Kosova (SSK), održao je redovni 226. sastanak , pod rukovodstvom predsedavajućeg , Skender Çoçaj, i ovim povodom su raspravljene i usvojene tačke prema dnevnom redu.

Direktor Departmana Statistike – SSSK, obavestio je savet u vezi sa radom sudova za period januar-septembar 2019 g., i u toku ovog perioda sudovi su imali veoma dobre rezultate, pošto su rešili više predmeta nego što su primili.

U nastavku sastanka, članovi saveta usvojili su i zahtev Radne grupe korisnika (RGK) projekta ISUP o oslobađanju od ručnog (maulenog) izveštavanja Osnovnih sudova i njenih ogranka od dana 1. Januara.2020 godine, izuzev –ogranke u Zubin Potoku i Leposaviću,Osnovnog suda Mitrovice, za građanski i krivični oblast. Do kraja godine završiće se sve obuke i registrovanja svih starih predmeta u sistemu.

Uopšte, ISUP je dobro dočekan od sudova, radna grupa ima dobru saradnju sa sudijama i administratorima sudova i ima dobre rezultate. Važne aktivnosti koje se primenjuju za 2019 godinu su: automatska raspodela predmeta, međuveza između sudova i tužilaštva, obrada registara i povezivanje na portalu SSK-a za generisanje statistike predmeta.
Savet uz konsultaciju sa predsednikom Osnovnog suda u Mitrovici,Nikola Kabašića, odredio je sudiju Ali Kutllovci – potpredsednik ovog suda.

Članovi saveta doneli su odluku za raspisivanje unutrašnjeg konkursa za jedan položaj za sudiju iz redova srpske zajednice, u Apelacionom sudu – Odelejnje u Mitrovici, kao i odobrili su obaveštenje Departmana opšte administracije – SSSK-a, da se predlaže Predsedniku R. Kosova, za oslobađanje od dužnosti jedne (1) sudije, zbog završetka mandata, postizanjem starosne penzije.

Tokom sastanka, savet je odredio članove Komisija za Ocenjivanje za intervijuisanje, ocenjivanje i preporuke kandidata za položaj nadzorne sudije u: Osnovnom sudu u Prištini – ogranak Gračanica, Osnovnom sudu u Gnjilane –ogranak Vitina, kao i u Osnovnom sudu u Uroševcu – ogranak Štrpce.

Članovi saveta razmatrali su i odobrili ostavku Armend Berisha, sa položaja člana Sudskog saveta Kosova, zbog ličnih razloga i na osnovu Zakona o Savetu. Pošto je sudija Berisha bio i predsednik Komisije za normativna pitanja, savet je odredio sudiju Anita Krasniqi-Prenaj – predsednik Komisije za normativna pitanja, sudiju Gjimshit Galushi kao redovnog člana ove Komisije, kao i sudiju Manushe Karaqi – rezervni član.

Na kraju sastanka, kao zatvorena tačka dnevnog reda razmatrano je : formiranje Istražnog odbora, za jedan disciplinski slučaj, kao i obavljeni su dve (2) saslušne rasprave za razmatranje izveštaja Istražnog odbora.