OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se svi navedeni kandidati u priloženom spisku koji su ispunili osnovne uslove za kvalifikacioni test za Sudije. Kval i fi kaci oni test b ić e o d r ža n 17 novembra 2 0 1 9 g. u zgr a d i K o s o vs k e A k a d e mij e za J a vnu Be zb e d no s t i R a zvo j u V uč it r nu. Test će se održati u dve grupe. Prva grupa na osnovu priloženog spiska od rednog broja jedan (1) do rednog broja sto pedeset i tri (153). Druga grupa od rednog broja sto pedeset i četiri (154) do rednog broja trista šest (306).

Obaveze Kandidata :

Kandidati  iz prve grupe su obavezni  da se prijave za registrovanje najkasnije  do 08:30čas.

Kandidati  iz druge grupe su obavezni  da se prijave za registrovanje najkasnije  do 10:30čas.

Kandidati  su obavezni  da sa sobom ponesu lični dokumenat  za identifikaciju (ličnu kartu ili pasoš).Nijedan  drugi dokumenat  neće biti prihvaćen .

Kandidatima se ne dozvoljava da sa sobom ponesu:  bilo koju vrstu ručne  torbe, papira,dosijea,hemiske,olovke,sveske,dokumente, telefoni,računar(kompjuter),kamere, slušalice, aparat MP3 ili  bilo  kojeg  drugog  elektronskog  uređaja  bilo  koje  vrste;  Bilo  koja  vrsta beleške, zakona, materijal za čitanje ili materijal za pisanje (čist papir), kao što je definisano u članu 21  stav. 14, tačka 14.1 i 14.2,  Pravilnika, (nepoštovanje ovog  pravila  od  strane kandidata biće osnova za neposrednu diskvalifikaciju od dalje konkurencije ).

Kandidati koji se ne prijave  na  osnovu gore navedenog  rasporeda ili se  prijave  nakon što su svi kandidati ušli u Sali gde se održava  kvalifikacioni  test,neće im se dozvoliti da učestvuju  na testu.

Napomena: Kandidati koji su završili ispit ili početnu obuku koju organizuje Kosovski Institut za Pravosuđe,podležu  samo usmenom razgovoru i procesu ocenjivanja ličnog integriteta i profesionalnih veština kandidata, kao što je definisano  sa članom 22 i 23 ovog Pravilnika.  Za sve ove kandidate biće izračunato  da  su  dobili  minimalni  rezultat  utvrđen  Pravilnikom  što  se  tiče  pismenog ispita. Naprotiv, kandidati   mogu da podlegnu celom postupku prema Pravilniku.