Obaveštenje o javnoj konsultaciji za nacrt – Administrativno Upustvo za publikaciju obrađenih presuda i Priručnik za publikaciju obrađenih presuda

Obaveštenje o javnoj konsultaciji za nacrt – Administrativno Upustvo za publikaciju obrađenih presuda i Priručnik za publikaciju obrađenih presuda

Sudski savet Kosova sa ciljem sprovođenja Zakona o Sudskom savetu Kosova preduzela je potrebne mere da bi osigurao sprovođenje Zakona u predviđenim zakonskim rokovima.

U ovom smeru, Savet je  osnivao radnu grupu za sačinjavanje  Nacrt- Administrativno Upustvo za publikaciju obrađenih presuda  i Priručnik za publikaciju obrađenih presuda , nacrt je priložen  i služi kao Nacrt gde svi zainteresovani profesionalci mogu dati svoje komentare i predloge o okončanju Upustva.

U cilju poboljšanja  nivoa  transparentnosti i smatrajući da je svačiji doprinos važan, Savet poziva sve zainteresovane profesionalce da iznesu svoje komentare ili predloge za poboljšanje Nacrta ovog Upustva.

Komentare možete dostaviti u e-mail adresu: kgjk@rks-gov.net

Rok za javnu konsultaciju je 15 kalendarskih dana, odnosno do 18. novembra.2019 g.

Da biste preuzeli Draft, posjetite vezu

Javne konsultacije