Gjykata Themelore Pejë – Dega Klinë përfundoj regjistrimin e lëndëve të vjetra civile në sistemin SMIL

Gjykata Themelore Pejë – Dega Klinë përfundoj regjistrimin e lëndëve të vjetra civile në sistemin SMIL

Përfundoj regjistrimi i lëndëve të vjetra civile në sistemin SMIL, në Gjykatën Themelore Pejë – Dega Klinë.

Me datë 09 Tetor 2019 ka përfunduar në tërësi regjistrimi i lëndëve të vjetra civile në sistem, në Degën e Gjykatës në Klinë.

Regjistrimi i lëndëve të vjetra civile pranë kësaj gjykate ka filluar me datën 15 Gusht 2019, ndërsa në sistem janë regjistruar gjithsejtë 1,537 lëndë.
Të gjitha lëndët e vjetra civile në këtë gjykatë tani më janë regjistruar në sistem dhe të njëjtat mund të procedohen në mënyrë elektronike.