Održan je 224. sastanak SSK-a

Održan je 224. sastanak SSK-a

Priština, 7. oktobar 2019 – Sudski savet Kosova (SSK) održao je 224. sastanak po redu, kojim je predsedavao predsedavajući Skender Çoçaj, na kojem su raspravljene i usvojene tačke dnevnog reda.

Savet je prvobitno usvojio nacrt Pravilnika o korišćenju informacionog sistema za upravljanje predmetima (ISUP), čiji je cilj je utvrđivanje pravila, uloge i dužnosti sudija, kao i administrativnog osoblja u korišćenju ISUP-a u svom radu prilikom obrade predmeta putem sistema. Za nacrt ovog pravilnika, kao osnov su uzete najbolje prakse država koje su uspešno sprovele ovaj sistem.

Dalje tokom sastanka, formiran je Odbor za razmatranje prijava kandidata za sudije u Diviziji Apelacionog suda- Mitrovica.
Savet je razmotrio obaveštenje Departmana opšte administracije SSK-a o penzionisanju sudije Dragan Arsić- sudija u Osnovnom sudu u Gnjilanu- ogranak Vitina i Miroslav Ivanović, sudija u Apelacionom sudu- divizija u Mitrovici, čiji mandat ističe po sili zakona. Odlukom Saveta, biće obavešten predsednik Republike Kosova.

Tokom sastanka, Savet je odredio članove Ocenjivačke komisije za intervjuisanje, ocenjivanje i preporuku kandidata za poziciju nadzorni sudija u Osnovnom sudu u Mitrovici, ogranak Leposavić, kao i člana Komisije za izradu kvalifikacionog testa u vezi sa konkursom za sudije u Osnovnim sudovima.

Članovi komisije su odobrili nastavak mandata za nekoliko članova Komisije za ocenjivanje radnog učinka sudija do 31. decembra 2019. god., čiji mandat ističe 5. oktobra 2019. g. radi nesmetanog okončanja procesa ocenjivanja.

Na zahtev v.d. predsednika Osnovnog suda u Đakovici, Nikolle Komoni, za oslobađanje od dužnosti člana Komisije za ocenjivanje radnog učinka sudija, članovi Komisije su usvojili isti zahtev, pošto prema pravilniku, predsednici sudova ne mogu da budu članovi komisije.

U cilju nastavka saradnje sa koledžom AAB- Pravni fakultet, Savet je usvojio Memorandum o saradnji, na osnovu kojeg se studentima Pravnog fakulteta omogućava obavljanje pripravničkog staža i studijske posete sudovima Kosova.

Na kraju sastanku, kao zatvorena tačka bila je formiranje Istražnog odbora za istragu navodnih disciplinskih prekršaja, prema Zakonu o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca.