SSK je imenovao članove Komisije za regrutaciju

SSK je imenovao članove Komisije za regrutaciju

Priština, 05. Septembar 2019. – Sudski savet Kosova (SSK), je održao 223-ći sastanak po redu, koju ju predvodio Predsedavajući, Skender Çoçaj, i tim povodom su diskutovane i usvojene tačke po dnevnom redu.

Prvobitno, je usvojen nacrt pravilnika o licenciranju sudskih tumača i prevodilaca, kojim se utvrđuju procedure o licenciranju i imenovanju, uslovima i pravima i obavezama za prevodioce i sudske tumače, visina nagrade za njihov rad, kao i brisanje sa registra.

U nastavku teksta su usvojen zahtev za Produženje memoranduma o saradnji između Fonda za humanitarno pravo (FDH) i Sudskog saveta Kosova, na osnovu koga se daje dozvola pristupa posmatračima FHD u službenim spisima predmeta koji se prate.

Savet je usvojio nacrt o potpisivanju Memoranduma o saradnji između Akademije pravde i SSK- a u vezi sa definisanjem politika za obuke i davanju dozvole pristupa elektronskoj bazi podataka. Ova saradnja će se fokusirati u razmeni informacija i sprovođenju delatnosti u vezi sa ocenjivanjem potreba za obuku.

Uz zahtev Predsednika Istražnog odbora za produženje istražnog roka Istražnom odboru u disciplinskom predmetu br.AD/KGJK/2019-GJS-2019-002, Savet je odobrio produženje roka za dodatna dva (2) meseca, kao što je predviđeno u Zakonu o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca.
U toku sastanka, Savet je imenovao članove Komisije zča regrutaciju novih suddija u sledećem sastavu: Skënder Çoçaj (Predsednik komisije), Nenad Lazić, Anita Krasniqi-Prenaj, Qerim Ademaj, Nikollë Komoni dhe Afërdita Bytyqi (rezervni član).

Uz zahtev Predsednika Osnovnog suda u Uroševcu, , Bashkim Hyseni, za angažovanje sudije Musa Konxheli, bivši sudija ovog suda, na jedan privremeni rok do završetka dva (2) sudskih pitanja /predmeta koji su ostali nedovršeni i to u njihovoj završnoj fazi. Sa ciljem kako se ovi sudski predmeti ne bi odugovlačili, Savet je odobrio zahtev predsednika Hyseni.