Održan je 222 –i sastanak SSK-a

Održan je 222 –i  sastanak SSK-a

Priština, 31. juli. 2019 g. – Sudski savet Kosova (SSK), održao je 222-i redovni sastanak, pod rukovodstvom Predsedavajućeg, Skënder Çoçaj, i ovim povodom diskutovane su i usvojene tačke dnevnog reda prema redosledu.

Priština, 31. juli. 2019 g. – Sudski savet Kosova (SSK), održao je 222-i redovni sastanak, pod rukovodstvom Predsedavajućeg, Skënder Çoçaj, i ovim povodom diskutovane su i usvojene tačke dnevnog reda prema redosledu.

Na početku , savet je razmotrio i usvojio predlog predsednika Vrhovnog suda, Enver Peci, za određivanje vršioca dužnosti Nadzorne sudije Posebne komore Vrhovnog suda , sudiju Ilmi Bajrami, do imenovanja novih sudija, prema objavljenom konkursu. Sudija o kome je reč, do sada, radio je u Apelacionom Veću.

U nastavku ovog susreta, usvojeno je i imenovanje Rukovodioca Specijalnog departmana u Osnovnom sudu u Prištini,sudija Valon Kurtaj, kao i imenovan je rukovodilac Specijalnog departmana u Apelacionom sudu Vaton Durguti, sada izabran sudija u Specijalnom departmanu.

Uz zahtev predsednika Osnovnog suda u Uroševcu, Bashkim Hyseni, savet je imenovao privremenog vršioca dužnosti nadzorne sudije u Osnovnom sudu u Uroševcu – ogranak u Štrpce, sudiju Imri Sejda. Članovi Sudskog saveta, doneli su odluku da raspišu konkurs za jednu (1) nadzornu sudiju u Osnovnom sudu Uroševcu – ogranak u Štrpce.

Savet je razmatrao obaveštenje Opšteg departmana administracije SSSK-a o penzionisanju sudije Posebne komore Vrhovnog suda, Hysen Gashi, čiji se mandat završava se po sili zakona. Odlukom saveta biće obavešten Predsednik Republike Kosova.

Članovi SSK-a izabrali su odbor za razmatranje prijava i intervjuisanje kandidata za sudiju u Posebnu komoru Vrhovnog suda, koji se sastoji od sudija: Evner Peci, Manushe Karaqi, Ćerim Fazliji, Nenad Lazić i Isa Kelmendi. Predsednik ovog odbora je Evner Peci, dok rezervni članovi su sudije Makifete Saliuka i Gyltene Sylejmani.
Savet je usvojio zahtev za donošenje odluke u vezi sa prekidom registrovanja novih predmeta u Informativnom sistemu za registrovanje predmeta (Case Information System) koji je finansiran od strane USAID-a, pošto nakon postavljenja u primeni ISUP-a u regionu Prištine i Mitrovice, registruju se iste podatke u oba sistema. Ista odluka je doneta prošle godine za pet (5) druga osnovna suda, za Krivičnu oblast.
Tokom sastanka, članovi su usvojili odluku za davanje na korišćenje vozila 24 časa dnevno, sudijama Specijalnog departmana u Osnovnom sudu u Prištini i u Apelacionom sudu, na osnovu Administrativnog Upustva SSK-a za „Korišćenje Službenih vozila u sudstvu Kosova“.
Nakon razmatranja izveštaja Specijalnog departmana za Osnovni sud u Prištini i Apelacioni sud, članovi Sudskog saveta odobrili su to.

Takođe, članovi saveta, preko procesa glasanja uz komisiju od tri (3) člana, većinom glasova glasačkih lističa, odredili su zamenika predsedavajućeg Sudskog saveta Kosova, Makifete Saliuka.
U nastavku ovog sastanka, prezentiran je i predlog Axiom International i Agencia Ltd o sklopljenju memoranduma saradnje sa Sudskim savetom Kosova. Ovaj nacrt biće analiziran od Pravne Kancelarije i Komisije za Normativne akte i kasnije ostaje da se razmatra od strane SSK-a.
Na kraju sastanka, kao zatvorene tačke dnevnog reda razmatrano je : Formiranje Istražnog odbora i žalba koja je podnošena protiv odluke Disciplinske Komisije DK. br. 03/2019.