Obaveštenje o javnim konsultacijama za nacrt Pravilnika za licenciranje sudskih prevodioca i tumača i Etički kodeks za sudske prevodioce i tumače

Obaveštenje o javnim konsultacijama za nacrt Pravilnika za licenciranje sudskih prevodioca i tumača i Etički kodeks za sudske prevodioce i tumače

Sudski savet Kosova je u cilju sprovođenja Zakona o Sudskom savetu Kosova preduzeo neophodne mere kako bi osigurao sprovođenje zakona u zakonom predviđenim rokovima.

Sudski savet Kosova je u cilju sprovođenja Zakona o Sudskom savetu Kosova preduzeo neophodne mere kako bi osigurao sprovođenje zakona u zakonom predviđenim rokovima.

U tom smislu, Savet je formirao Radnu grupu za izradu Pravilnika za liceniranje sudskih prevodioca i tumača,  čiji su nacrti priloženi i služe kao nacrti gde svi zainteresovani stručnjaci mogu doprineti svojim komentarima i sugestijama u finalizaciji Pravilnika i Kodeksa.

U cilju poboljšanja nivoa transparentnosti i ocenjujući da je doprinos svakog pojedinca važan, Savet poziva sve zainteresovane stručnjake da dostave svoje komentare ili predloge za poboljšanje nacrta Kodeksa i Pravilnika.

Komentari se mogu poslati na e-mail adresu: kgjk@rks-gov.net.

Rok za javne konsultacije je 5. kalendarskih dana, odnosno do 18. maja 2019. godine.