Emërohet zëvendëskryesuesi i ri i KGJK-së

Emërohet zëvendëskryesuesi i ri i KGJK-së

PRISHTINË, 14 shtator 2016 – Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK) nën kryesinë e kryesuesit z.Nehat Idrizi.

Bazuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës neni 108 pika 7, Ligjin nr.03/L-223, për Këshillin Gjyqësor, neni 6 si dhe Rregulloren mbi organizimin dhe veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, neni 5, pika 4, Këshilli në këtë takim emëroi zëvendës/kryesues të KGJK-së z.Nenad Llazic gjyqtarë në Gjykatën e Apelit në Prishtinë dhe anëtarë i KGJK- së nga korriku i vitit 2016 i zgjedhur nga Kuvendi i Republikës së Kosovës.

Zgjedhja e zëvendës/kryesuesit të ri është bërë me rastin e përfundimit të mandatit të z.Agim Maliqi i cili ishte zëvendës/kryesues dhe anëtarë i KGjK-së.

Këshilli Gjyqësor i Kosovës shqyrtoi edhe disa çështje të tjera me rëndësi nga fushë kompetenca e vet.