SSK održava sastanak sa novim članovima

SSK održava sastanak sa novim članovima

PRIŠTINA, 21. juli 2016. – Održan je 159. sastanak Sudskog saveta Kosova, koji je vođen od predsedavajućeg Saveta g.Nehat Idrzi.

Novoizbarani članovi, Anita Prenaj Krasniqi, sutkinja u Osnovnom sudu u Prištini, Skënder Çoçaj, sudija u Osnovnom sudu u Prizrenu kao i Nenad Lazić, sudija u Apelacionom sudu, danas su uzeli učešće na redovnom sastanku kao članovi SSK-a.

Tokom ovog sastanka, članovi SSK razmatrali su i usvojili izmenu i dopunu Pravilnika 01/2015 o ulozi i delatnosti Upravnog odbora Projekta TIK/SIUP.

Pored toga, u ovom sastanku određeni su članovi Komisije za izbor prema Pravilniku (05/2016) za izbor, ispit, imenovanje i ponovno imenovanje sudija.

Kao tačka dnevnoga reda bila je i određivanja članova Odbora za razmatranje prijava prema Pravilniku (06/2016) o izmenama Pravilnika br. 01/2014 o postupku napredovanja sudija u službi.

Članovi SSK-a, usvojili su pilot projekat za alternativno rešavanje sporova u OS u Prištini, kao sudu izabranom za sprovođenje pilot projekta, smatrajući da je ovaj projekat od posebne važnosti.

Pored toga, na istom sastanku usvojeni su i zahtevi sudija za premeštaj.

Savet je obavešten i o nekim aktuelnim pitanjima sudstva Kosova te je usvojio i neke odluke iz svoje nadležnosti.