JAVNI POZIV ZA ZAKUP

JAVNI POZIV ZA ZAKUP

Sekretarijat Sudskog Saveta Kosova obaveštava sve zainteresovane da tražimo objekat pod kirijom za Osnovni Sud u Prištini, ogranak u Kosovo Polje, Ritenderanje 1, preko postupka Javnog Poziva, cenjen od zakupca kao u nastavku:

 

Opis

Veličina objekta u m²

Cena koja se pruža za

m²  €

 Ukupna cena u €       

1

Objekat pod kirijom za Osnovni sud Prištine-granak u Kosovo Polje Ritenderanje 1,  Korisna površina pružanog objekta(obeleži u  m²)

 

 

 

Ukupna cena sa svim postojećim taksama

 

Tehnički uslovi za zahtevani objekat od ugovornog autoriteta su:

  1. Pruženi objekat treba da ima korisnu površinu od (300 – 500) m².
  1. Zahteva se da objekat bude što bliže centru grada, udaljenost ne više od jedan (1) km od centar grada  i da ima parking za najmanje tri službena vozila
  1. Objekat treba da bude gotov za koriščenje i da ima potrebnu infrastrukturu( da bude uključen u vodovod,kanalizaciju,struju itd.)
  1. Objekat treba da ima sistem centralnog grejanja ( u nedostatku ovog sistema  ugovorać treba da pruža objektu grejanje strujom,gasom,itd.
  1. Ponudom da se priloži pogled objekata (slike) iznutra i spolja i skica crteža za lokaciju gde se nalazi objekat ili tačna adresa objekata.
  1. Pravna osoba / fizička osoba koja preporučuje / potrebna ugovor je predložio da bi sve komunalne usluge – računi plaćeni , računi za struju , vodu , higijensko čišćenje

Kriterijum za davanje ugovora je:  

  1. Popunjavanje gore navedenih uslova
  2. Najniža cena koja se pruža za m² pružena za površinu objekta.

Napomena:  

  1. Komisija za ocenjivanje ponuda je dužan da izađe na mestu događaja za tačno proverivanje  pruženih podataka u ponudi, i da vidi ako objekat ponuđen od strane pravnog/fizičkog lica je pogodan za objekat suda.
  2. Objekt mora se uzeti u upotrebu zakup najmanje 24 mjeseca

Zainteresovani njihove ponude mogu da dostave  do dana :  17.12.2015 g.,  u 14.00 časova, u objektu  Sekretarijata Sudskog Saveta Kosova; Adresa: Luna Haradinaj. b.b. Pristina

Pravo na učešče imaju sva fizička i pravna lica. Pravna i fizička lica koji dostavljaju ponude za objekat pod kirijom, sa sobom treba da donose samo kopiju lične karte.

Zainteresovani mogu da uzmu dokumentaciju javnog poziva u gore navedenoj adresi ili da preuzmu formular za učešće u elektronskoj adresi: www.kgjk-ks.org

Objekat treba da bude: 

U urednom fizičkom stanju prema opisu  javnog poziva za zakup;

Potpisana i zatvorena ponuda u koverat može da se dostavi do 17.12.2015 g.,  u 14.00 časova

dok otvaranje ponude vršiće se 17.12.2015 g.,  u 14.30 časova

Preuzimanje Dokumenta