Konferenca e shtatë e Gjyqësorit të Kosovës (14)
Svečano otvaranje novog Centra podataka za sudski i tužilački sistem (14)
Ceronomia e hapjes së qendrës së re të të dhënave të sistemit gjyqësor dhe prokurorial
Konferenca e pestë e gjyqësorit të Kosovës (8)
Foto nga takimi i konferencës së pestë të gjyqësorit të Kosovës