Mogučnost za zapošljavanje

Naslov Organak Status Poslednji rok Broj konkursa Downlodiraj
Renditja përfundimtare e kandidatëve Pozita referent i Lartë Dhoma e Posacme e Gjykatës Supreme Vrhovni Sud closed 14/12/2018 Uspešni kandidat
Njoftim mbi anulimin e Konkursit për pozitën Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme Vrhovni Sud closed 14/12/2018 Uspešni kandidat
Renditja Përfundimtare e kandidatëve pozita Bashkpuntor Profesional Gjykata Themelore Gjilan Osnovni Sud Gnjilane closed 14/12/2018 Uspešni kandidat
Lista e selektimit të ngushtë pozita Zyrtar Ligjor Gjykata Themelore Pejë Osnovni Sud Peč closed 13/12/2018 n/a
Lista e Selektimit të ngusht pozita Zyrtar Ligjor Gjykata Themelore Peje Dega Decan Ogranak Sud Decane closed 13/12/2018 n/a
Lista e selektimit të ngushtë Pozita Zyrtar Ligjor Gjykata Themelore Pejë Dega Klinë Osnovni Sud Peč closed 12/12/2018 Uspešni kandidat
Job announcement language assistant Sudski savet Kosova open 16/12/2018 1 n/a
Sekretarijat Sudskog Saveta Kosova u Prishtinë raspisuje Konkurs Br. 13/2018 Odelenje Apelacionog Suda Mitorvice Sudski savet Kosova open 26/12/2018 1 Konkursi
Renditja Përfundimtare e kandidatëve pozita Zyrtar i Teknologjis Informative Gjykata Supreme Vrhovni Sud closed 11/12/2018 Uspešni kandidat
Renditja Përfundimtare e kandidatëve pozita Zyrtar i të hyrave financiare Gjykata Themelore Prishtinë Osnovni Sud Pristina closed 11/12/2018 Uspešni kandidat