Mogučnost za zapošljavanje

Naslov Organak Status Poslednji rok Broj konkursa Downlodiraj
Lista e kandidatëve të cilët e kanë kaluar testin me shkrim: Zyrtar për të hyra financiare në Gj.Th.Prishtinë Osnovni Sud Pristina closed 05/12/2018 Uspešni kandidat
Lista e kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngusht pozita Referent i Lartë Vrhovni Sud closed 04/12/2018 n/a
Lista e kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngusht pozita Përkthyes Vrhovni Sud closed 04/12/2018 Uspešni kandidat
Lista e kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngusht pozita Zyrtar I Tenkologjis Informative Vrhovni Sud closed 04/12/2018 n/a
Renditja Përfundimtare Pozita Shofer Gjykata Themelore Gjakovë Osnovni Sud Djakovica closed 03/12/2018 Uspešni kandidat
Renditja Përfundimtare Gjykata Themelore Mitrovice Pozita Zyrtar Informimi Osnovni Sud Mitrovica closed 03/12/2018 1 Uspešni kandidat
OGLAS Asistent Rezidentnog Savetnika Bratimljenja Sudski savet Kosova open 05/12/2018 1 Konkursi
Njoftim Anulimi Konkursit Pozita Zyrtar Ligjor Gjykata Apelit Divizioni Apelit Mitrovicë Sudski savet Kosova closed 02/12/2018 Uspešni kandidat
SKGJK Renditja përfundimtare e kandidatëve Pozita Zyrtar Ligjor Sudski savet Kosova closed 02/12/2018 3 Uspešni kandidat
Gjykata Themelore Mitrovicë Renditja Përfundimtare Pozita Perkthyes Osnovni Sud Mitrovica closed 02/12/2018 Uspešni kandidat